International Issues


I. Legislativní dokumenty:

Konsolidované znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (konsolidované znění) – CZE verze

Směrnice Evropského parlamentu a Rary 2006/43/ES (konsolidované znění) – AJ verze

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 – CZE verze

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 – AJ verze

Odpovědi na vybrané otázky související s aplikací evropských předpisů k auditu lze nalézt také v Q&A publikovaných Evropskou komisí:

Question and Answers (k 03. 09. 2014)

Additional Question and Answers (k 01. 02. 2016)

Additional Question and Answers (k 31. 03. 2016)

Odkaz na stránky Evropské komise k reformě auditu v členských státech:

http://ec.europa.eu/finance/auditing/reform/index_en.htm

Vyhledávání evropských právních předpisů ve všech jazykových mutacích je k dispozici na stránkách EUR-Lex:

http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1478181983527&action=update

 

II. Instituce:

Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB)

http://ec.europa.eu/finance/auditing/ceaob/index_en.htm

Spolupráce mezi příslušnými orgány v členských státech Evropské unie je realizována v rámci výboru CEAOB. Ten se schází v pravidelných intervalech a v případě potřeby také na žádost Komise nebo některého členského státu. Zástupci Rady se účastní také jednání pracovních skupin. Jednotlivé úkoly výboru CEAOB jsou uvedeny v článku 30 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Výbor CEAOB je přímým nástupcem European Group of Auditor Oversight Bodies (EGAOB). Jednotlivé pracovní skupiny převezmou také agendu dřívější European Audit Inspection Group (EAIG), a to včetně projektu společné Evropské databáze inspekčních zjištění a vývoje metodiky kontrol (tzv. CAIM).

 

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)

https://www.ifiar.org/

 

IFIAR byl založen 15. září 2006 s cílem sdílení praktických zkušeností souvisejících s regulací auditu a prováděním kontrol, zvyšování důvěryhodnosti finančních trhů a ochrany investorů důrazem na kvalitu auditorské činnosti. Aktuálně jsou jeho členy dohledové orgány z 52 zemí, RVDA se na aktivitách IFIAR účastní od roku 2014. Zástupci Rady se pravidelně jednou ročně účastní plenárního zasedání a také workshopu zaměřeného na sdílení zkušeností z kotrol kvality prováděných jednotlivými dohledovými orgány.

 

III. Registrace zahraničních auditorů

 

Registrace auditorů ze třetích zemí je plně v kompetenci Komory auditorů České republiky. Více informací je možné získat zde: http://www.kacr.cz/registrace-zahranicnich-auditoru