O Radě pro veřejný dohled nad auditem


Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.

Rada vykonává veřejný dohled nad:

 • kontrolou dodržování ustanovení zákona, mezinárodních auditorských standardů, auditorských standardů vydávaných Komorou a etického kodexu a vnitřních předpisů Komory auditorů a orgány Komory
 • organizací, řízením a provozováním systému kontroly kvality auditorské činnosti prováděného Komorou
 • organizací, řízením a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou
 • uplatňováním disciplinárních a sankčních opatření podle zákona Komorou při řízeních proti auditorům, případně auditorům ze třetích zemí.

Rada dále:

 • spolupracuje s Ministerstvem financí na přípravě právních předpisů souvisejících s povinným auditem účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek
 • spolupracuje s orgány veřejného dohledu nad auditory ostatních členských států a třetích zemí za podmínek stanovených tímto zákonem
 • spolupracuje s Českou národní bankou ve věci dohledu nad auditory provádějícími auditorskou činnost osobám podléhajícím dohledu České národní banky
 • plní funkci odvolacího orgánu v případech stanovených zákonem nebo zvláštním právním předpisem
 • sleduje vyřizování stížností podaných třetími osobami na statutární auditory, auditorské společnosti nebo vyřizuje stížnosti podané na Komoru a stížnosti podané Komorou
 • projednává s Komorou návrhy změn vnitřních předpisů nebo návrhy vnitřních předpisů Komory před procesem jejich schvalování sněmem nebo výkonným výborem
 • před vydáním zprávy o veřejném dohledu nad auditem v České republice konzultuje s Komorou výsledky veřejného dohledu
 • dohlíží na provádění kontroly kvality podle §24 zákona prostřednictvím Radou pověřeného člena nebo jiné pověřené osoby a navrhuje opatření k nápravě
 • dohlíží na průběh kárného řízení prováděného kárnou komisí Komory nebo se ho účastní
 • jmenuje a odvolává členy zkušební komise pro hodnocení auditorských zkoušek
 • provádí další činnosti, které jí stanoví zákon a jsou nezbytné k řádnému provádění veřejného dohledu.

Rada má právo:

 • podat Komoře návrh na zrušení nebo změnu vnitřního předpisu Komory nebo jeho části, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem
 • podat Komoře návrh na provedení kontroly kvality a auditora a auditorské společnosti
 • dohlížet na provedení kontroly kvality dle § 24 zákona Komorou prostřednictvím svého člena nebo jiné pověřené osoby a navrhovat opatření k nápravě; vyžádat si od Komory zprávy o kontrole kvality
 • účastnit se sněmu Komory nebo zasedání jejích orgánů; členové Rady nemají hlasovací právo
 • na poskytnutí kopií dokumentů nebo informací od Komory, které jsou nutné pro posouzení konkrétního případu souvisejícího s veřejným dohledem nebo v případě, kdy Rada plní funkci odvolacího orgánu
 • postoupit rozhodnutí Komory v opodstatněných případech k novému přezkoumání Komorou
 • požadovat součinnost Komory pro zajištění svých zákonných povinností a odpovědností.

Prezidium na svém ustavujícím zasedání odsouhlasilo a přijalo Statut Rady, který byl vydán v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a který upravuje postavení, působnost, zásady hospodaření a vnitřní uspořádání Rady.

Aktuální text Statutu odpovídá znění zákona po novele č. 334/2014 Sb., která nabyla účinnosti 13. 1. 2015.

Statut Rady