Rada pro veřejný dohled nad auditem


Rada má šestičlenné Prezidium, jehož členy jmenuje dle zákona o auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Prezidium Rady zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Jednání svolává a řídí prezident Rady, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Prezidia. Požádá-li písemně jeden z členů Prezidia o svolání mimořádného zasedání, svolá prezident toto zasedání nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení žádosti. Zasedání Prezidia jsou neveřejná.

Ing. Jiří NekovářIng. Jiří Nekovář

Ing. Jiří Nekovář, většinový společník a jednatel Euro-Trend, s.r.o., se narodil v roce 1953. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru ekonomika a řízení průmyslu, pracoval v různých ekonomických funkcích ve státní správě. Od roku 1990 působí jako soukromý podnikatel. Je daňovým poradcem, ev.č. 002 a certifikovaným poradcem pro oblast výzkumu a vývoje. Od roku 1996 do r. 2011 byl Ing. Jiří Nekovář prezidentem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem Confédération Fiscale Européenne a od roku 2013 vykonává funkci Prezidenta Confédération Fiscale Européenne. Je předsedou dozorčí rady Nadace ČEZ a členem Akademické rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně. Je místopředsedou Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze a členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2010 je členem Poradní expertní skupiny pro otázky daňové politiky Ministerstva financí ČR. V prosinci 2010 byl jmenován předsedou vlády členem Národní ekonomické rady vlády. A od roku 2011 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). V únoru 2012 byl jmenován ministrem financí členem Sekce pro koncepce a rozvoj účetnictví a FKSP.


prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Odborník v oboru finančního práva, daňového a pojišťovacího práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě a v současné době zastává funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy. V letech 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. V současnosti je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, Právnické fakulty, členkou vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, členkou rady Národního technického muzea v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, členkou Etického výboru České asociace pojišťoven, členkou kárného senátu Nejvyššího správního soudu, předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a místopředsedkyní Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

 

Ing. Zdeněk Liška

Patří k odborníkům s dlouhodobými praktickými zkušenostmi v oblasti účetnictví a ekonomie. V letech 1975-1990 působil v různých ekonomických funkcích a jako vedoucí odboru účetnictví a ekonomického úseku ČKD Praha. Do 30.9.2014 byl generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Je členem Správní rady Národního vzdělávacího fondu.

 

 

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.Dprof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.

Odborník v oboru ekonomie a finance. Profesor ekonomie na Karlově univerzitě v Praze. Doktorát z ekonomie obdržel v roce 1996 po studiu na University of Houston v Texasu. Přednáší na domácích a zahraničních univerzitách. Je členem edičních rad několika odborných časopisů a spolupracovníkem výzkumných institutů v USA a Německu. Jeho výzkum zahrnuje finanční trhy, firemní výkonnost a evropskou integraci.

Ing. Věra MazánkováIng. Věra Mazánková

Patří k odborníkům v oblasti regulace a dohledu finančního trhu, s dlouhodobou praktickou zkušeností v bankovním sektoru. Od r. 2000 působí v České národní bance v oblasti regulace finančního trhu a mezinárodní spolupráce, včetně stálého zastupování České národní banky v pracovní skupině Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) pro audit a alternativního zastupování ve Stálém výboru EBA pro regulaci a politiku. Dlouhodobě se podílí na procesech přípravy a implementace právních předpisů a dalších regulatorních výstupů týkajících se podnikání na finančním trhu ČR a dohledu nad ním, příležitostně se věnuje přednáškové činnosti.

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMAIng. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

V letech 1987 – 1993 pracoval ve státní správě jako ředitel odboru ekonomických informací a analýz na FMEP, FMHSE a jako ředitel odboru privatizace na MPO ČR.
V České spořitelně působí od roku 1993, kde původně pracoval jako ředitel úseku kapitálových investic. Ředitelem úseku interního auditu České spořitelny, a.s. je od roku 1994. Profesi interního auditu v souladu s Mezinárodním rámcem profesionální praxe interního auditu prosazuje nejenom v samotné bance, ale v celé finanční skupině České spořitelny, a.s.
Je jedním ze zakladatelů auditorské profese v ČR. Zastával v roce 1989-1993 funkci prezidenta Unie auditorů, jako předchůdce KAČR. Po vzniku Komory auditorů ČR vykonával do roku 1997 funkci viceprezidenta.
Na rozvoji profese interního auditu v ČR se v letech 1998 – 2002 intenzivně podílel z pozice prezidenta Českého institutu interních auditorů. V oblasti rozvoje profese IA úzce spolupracuje s mezinárodním institutem - The Institute of Internal Auditors (IIA). V současné době je členem čestného prezídia ČIIA a členem IIA.
Bohuslav Poduška je držitelem celosvětově uznávané certifikace CIA a CRMA.