Archiv aktualit


11.07.2019

Plenární zasedání výboru CEAOB

12. června 2019 se v Bruselu konalo 10. plenární zasedání výboru CEAOB. Členové CEAOB schválili Zprávu z průzkumu sankčních politik, postup pro sdílení neveřejných částí metodiky pro kontrolu auditu (CAIM - Common Audit Inspection Methodology) s regulátory mimo EU/EEA a iniciativu navrženou Podskupinou pro kontroly zaměřenou na komunikaci s veřejností. Účastníci dále diskutovali obecný přístup výboru CEAOB ke komunikaci se zainteresovanými stranami a postup prací na nezávazných stanoviscích a dalších připravovaných dokumentech. Zástupci tří členských států prezentovali systémy veřejného dohledu ve svých zemích se zaměřením na aktuální vývoj a s účastníky zasedání se podělili o dosavadní zkušenosti z dohledu. Předsedové podskupiny prezentovali aktuální stav prací v příslušných oblastech:

Předsedkyně Podskupiny pro mezinárodní standardy auditu informovala o připomínkování některých veřejných návrhů zveřejněných v poslední době tvůrci standardů a aktivity v oblasti jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (ESEF – European Single Electronic Format). Předseda Podskupiny pro sankční politiku prezentoval členům Zprávu o průzkumu sankčních politik v roce 2018. Předseda Podskupiny pro Mezinárodní adekvátnost a ekvivalenci informoval o stavu posouzení třetích zemí a předložil ke schválení výsledky posuzování. Koordinátoři Podskupiny pro kontroly informovali o aktuálních aktivitách, zejména o jednání podskupiny, které je plánované na 19. – 20. června v Lucemburku. Hlavními body programu na toto jednání je sdílení informací mezi členy, informace z databáze zjištění z kontrol a setkání se zástupci vybraných auditorských firem. Předseda Podskupiny pro monitoring trhu informoval o postupu prací na vývoji indikátorů monitoringu trhu a stavu sběru dat z jednotlivých zemí. V rámci komunikace se zainteresovanými stranami pozval CEAOB zástupce orgánu dohledu Spojených států amerických (PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board) a zástupce globální organizace orgánů dohledu (IFIAR – International Forum of Independent Audit Regulators), aby se s účastníky podělili o společné body zájmu, zejména v oblasti spolupráce mezi PCAOB a národními regulátory v EU. Zástupci IFIAR informovali o aktuálních projektech této organizace.

25.06.2019

Zpráva o činnosti Rady za rok 2018

Rada pro veřejný dohled nad auditem vydává zprávu o veřejném dohledu nad auditem v České republice za předcházející kalendářní rok: https://www.rvda.cz/file/526/zprava-o-cinnosti-2018.pdf

25.03.2019

Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018

Dotazník pro výbory pro audit CZ

Audit quality questionnaire ENG

 

Termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě –nejpozději do 31. 10. 2019

24.09.2018

Konference Corporate Governance

Dne 20. 9. 2018 se v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu konala konference zaměřena na problematiku Corporate Governance v českém prostředí pohledem externího a interního auditu, kterou pořádala Rada pro veřejný dohled nad auditem společně s Českým institutem interních auditorů, Komorou auditorů ČR, Ministerstvem financí ČR a Nejvyšším kontrolním úřadem. Konference mimo jiné seznámila účastníky s Kodexem správy a řízení společností v ČR, který reflektuje aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společnosti a nahrazuje Kodex vydaný v roce 2004. Při prezentacích se vystřídal zástupce společnosti PricewaterhouseCoopers Ing. Petr Kříž, náměstek ministra financí ČR Mgr. Ondřej Landa, prezident Českého Institutu interní auditorů Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA, místostarosta MČ Praha 7 Pavel Vyhnánek, M.A a výkonná ředitelka Czech Institute of Directors (CIoD) Ing. Monika Zahálková.

Za kontrolní oddělení Rady pro veřejný dohled nad auditem vystoupila s prezentací na téma „Veřejný dohled nad auditem: Systém zajištění kvality auditu - výsledky kontrolní činnosti RVDA“ Ing. Jana Švenková.

Prezentace k dispozici ZDE

28.05.2018

Zpráva o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2017

Rada pro veřejný dohled nad auditem („Rada“) zveřejnila na svých internetových stránkách Zprávu o činnosti za rok 2017.

 

Rok 2017 byl prvním rokem, ve kterém Rada fungovala celý rok v režimu novely zákona o auditorech[1]. V průběhu uplynulého roku bylo zahájeno 14 kontrol a ukončeno 8. Nedostatky zjištěné při kontrolách byly identifikovány v oblasti nedodržení požadavků standardu pro Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby (ISQC 1), zákona o auditorech, etického kodexu a mezinárodních auditorských standardů (ISA).

 

V oblasti ISQC 1 byla identifikována např. zjištění týkající se:

1.    relevantních etických požadavků (nezávislost),

2.   provádění zakázky (konzultace, kontrola kvality zakázky, dokumentace kontroly kvality zakázky),

3.    monitorování.

Nedodržení zákona o auditorech a etického kodexu bylo identifikováno např. v oblasti:

1. nezávislosti (písemné potvrzení roční nezávislosti, nezávislost na auditním klientovi ve vztahu k dané zakázce),

2.   aktivního zapojení klíčového auditorského partnera do zakázky (celkový čas klíčového auditorského partnera na zakázce, rozložení tohoto času v čase zakázky, revize a schvalování spisu klíčovým auditorským partnerem)

3.   archivace (nedodržení povinnosti uzavřít spis auditora nejpozději do 60 dní ode dne následujícího po dni data vyhotovení zprávy auditora, nestanovení postupů pro zkompletování a archivaci auditorských spisů tak, aby se do nich nemohlo následně zasahovat, tj. změnit, doplnit nebo vymazat dokumenty).

Nedodržení požadavků mezinárodních auditorských standardů (bylo zjištěno zejména v oblasti dokumentace auditu, v postupech týkajících se podvodů, plánování auditu, identifikaci a vyhodnocení rizik a v reakci auditora na tato rizika, v oblasti důkazních informací, externích konfirmací, analytických postupů, výběru vzorků a auditu účetních odhadů.

 

Více informací o vybraných činnostech Rady za minulé období je uvedeno v publikované zprávě na adrese https://www.rvda.cz/file/492/vz-cj-2017.pdf 

 

Hlavním úkolem Rady je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a nad činnostmi Komory auditorů České republiky, která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Rada dále provádí, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech. Má oprávnění k projednávání správních deliktů a ukládání sankcí ve správním řízení.

 

[1] zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o auditorech)

21.03.2018

IFIAR zveřejňuje šestou Zprávu o zjištěních z kontrol za rok 2017

Mezinárodní organizace IFIAR zveřejnila již šestý průzkum, který shrnuje poznatky jejích členů z kontrol kvality auditorských společností, které jsou součástí šesti největších globálních sítí auditorských firem. Informace do zprávy poskytlo 40 členů organizace IFIAR včetně Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Ačkoli četnost zjištění z inspekcí jednotlivých auditů klesá, není pokles stejný ve všech zemích, které průzkum pokrývá.Celý průzkum je k dispozici zde.

Více informací o IFIAR je na adrese www.ifiar.org

26.02.2018

Informace o auditorech podle článku 16 odst. 3 písm. a) nařízení č. 537/2014

Podle článku 16 odst. 3 písm. a) nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (dále jen „nařízení“) musí mít auditovaný subjekt možnost vyzvat kteréhokoliv statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen článek 17 odst. 3 a že pořádání výběrového řízení žádným způsobem nezamezí účasti společností, které získaly v dotyčném členském státě v předchozím kalendářním roce méně než 15 % celkových odměn za audit od subjektů veřejného zájmu.

Pro účely tohoto ustanovení je povinností příslušného orgánu, tj. Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), zveřejnit seznam dotčených statutárních auditorů a auditorských společností, který bude každoročně aktualizován. Rada při své činnosti k 31. 12. 2017 nezjistila u žádného z jí kontrolovaných auditorů překročení 15% limitu podle článku 16 nařízení. V tomto smyslu je proto diskriminační přístup obecně vyloučen. V dalším si Rada dovoluje odkázat na rejstřík auditorů vedený Komorou auditorů České republiky. Vedení zvláštního seznamu se s ohledem na uvedené skutečnosti jeví jako nadbytečné.

04.01.2018

Seminář „Kudy kam labyrintem auditu“

Dne 5. října 2017 proběhl v Brně seminář organizovaný společně Nejvyšším správním soudem, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Komorou auditorů ČR. Jednotlivá vystoupení zástupců dohledového orgánu i profesní samosprávy byla zaměřena nejen na problematiku aktuální právní regulace auditu, ale také na osvětlení základních principů a východisek, z nichž vychází (či by měla vycházet) práce každého auditora. Prostor byl věnován kritickému zhodnocení evropské reformy auditu, vztahu samosprávy a dohledu, včetně nového kompetenčního rámce po novele 299/2016 Sb., i problematice organizačního zajištění systému kontroly kvality a následného sankcionování. 

Cílem bylo zdůraznit veřejný zájem na řádném výkonu auditorské činnosti a s tím související nutnost preventivního působení obou orgánů jak v rovině kontrolní, tak sankční. Za leitmotiv výkladu proto možno považovat ideu, že činnost obou orgánů je efektivní a chrání veřejný zájem tehdy, je-li schopna zajistit včasné postihování nedostatků v činnosti auditorů a předcházet eventuálním škodám v důsledku nekvality auditorských služeb. To úzce souvisí s auditem chápaným primárně jak služba veřejnosti poskytující vysoce profesionální ujištění ve vztahu k (nejen) finanční situaci auditovaného klienta. Obsah semináře byl zúčastněnými soudci hodnocen velmi kladně a lze jen věřit, že dále napomůže kvalifikovanému věcnému rozhodování jednotlivých kauz, které budou posuzovány mocí soudní. 

31.12.2017

Skončil 11. ročník Mezinárodního institutu o regulaci auditu pořádaný PCAOB

Washington, 11. prosince 2017

Rada Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) minulý týden uspořádala již 11. ročník Mezinárodního institutu o regulaci auditu, kde se projednávala nejrůznější témata včetně klíčových mezinárodních událostí, trendů v oblasti Initial Public Offerings (tj. prvotních nabídek akcií investorům), auditní firemní kultury, technologií a datové analytiky, finančních podvodů a auditorů a pohledů investorů a vedení firem na audit.

Institutu se ve Washingtonu od 7. do 8. prosince zúčastnilo téměř 75 úředníků orgánů pro regulaci auditu z 39 jurisdikcí mimo Spojené státy a deset představitelů sedmi mezinárodních organizací. Institut představuje platformu, kde mohou regulátoři z celého světa vést přímý dialog o současných a závažných problémech v oblasti auditu, které ovlivňují ochranu investorů a zdraví a stabilitu globálních finančních trhů.

„Náš každoroční Mezinárodní institut o regulaci auditu umožňuje regulátorům auditu z celého světa sdílet názory a probírat témata společného zájmu,“ uvedl předseda PCAOB James R. Doty. „Letošní diskuse byly hodnotné a rozsáhlé a domnívám se, že přispějí k důležité práci, kterou regulátoři auditu vykonávají v zájmu ochrany investorů a zvyšování kvality auditu.“

Jay Clayton, předseda Komise pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission), zvlášť představil hostujícího řečníka Johna C. Boglea z centra pro průzkum finančních trhů skupiny Vanguard Bogle Financial Markets Research Center, který promluvil na téma „moderní korporace a veřejný zájem“.

Benjamin W. Heineman, Jr., výzkumný pracovník na Harvardu, hovořil o „vytváření kultury integrity“.

Profesor David L. Yermack ze Stern School of Business na New York University promluvil o blockchainu a profesi auditora.

Profesor Eugene Soltes z Harvard Business School hovořil o svém výzkumu, proč se finanční podvodníci uchylují ke kriminalitě, a možných zlepšeních podnikových programů zaměřených na dodržování předpisů a whistleblowing.

Součástí institutu byly rovněž panelové diskuse auditních regulátorů, akademiků, zástupců investorů a expertů na správu a řízení podniků z jurisdikcí z celého světa na nejrůznější témata, včetně nejdůležitějšího mezinárodního vývoje, koordinace mezi regulatorními orgány, podnikové kultury, chování auditorů a profesní skepse, finančních podvodů a vývoje firem a jeho dopadu na kontroly.

Panel investorů a expertů na správu a řízení podniků navíc představil svůj názor na roli auditorů při ochraně investorů a zásadní priority regulace auditu.

Před začátkem institutu PCAOB také uspořádala půldenní úvodní setkání pro nové nebo rozvíjející se orgány regulace auditu o mandátu a fungování PCAOB.

„Díky účasti pozvaných přednášejících a členů diskusních panelů, kteří jsou ve svých oborech vysoce respektovanými odborníky, jsme mohli představit rozmanitý a relevantní program, který přispěl k rozvoji regulace a kvality auditu,“ uvedl ředitel PCAOB pro mezinárodní záležitosti Bruce Wilson. „Tento program je důležitou součástí našich mezinárodních aktivit a odráží náš společný přístup ke spolupráci s našimi mezinárodními protějšky.“

Téměř 900 auditních firem, které jsou u PCAOB v současné době registrované, má sídlo mimo Spojené státy v 89 různých jurisdikcích. Mezinárodní institut PCAOB byl založen v roce 2007.

15.12.2017

MF ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí k zákonu o auditorech

Zveřejnění první sady otázek a odpovědí týkajících se aplikace zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů,  a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, na webových stránkách Ministerstva financí.

Odkaz: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/externi-audit/otazky-a-odpovedi-externi-audit

26.10.2017

3. zasedání organizace ISG CEAOB

Zástupce Rady pro veřejný dohled nad auditem se ve dnech 11. až 13. října 2017 zúčastnil v Dublinu 3. zasedání Pracovní skupiny pro kontroly výboru CEAOB (Inspections Sub-Group – ISG), který byl pořádán Irským úřadem pro dohled nad auditem a účetnictvím (IAASA). Zasedání předsedal francouzský orgán dohledu Haut Conseil du Commissariat aux Comptes.

Cílem činnosti ISG je dále posílit spolupráci a konzistentní přístup mezi členy CEAOB v oblasti kontrolní činnosti a zajistit efektivní komunikaci s auditorskými společnostmi a jinými třetími stranami se záměrem podpořit cíl výboru CEAOB, tedy zlepšit kvalitu auditu a důvěru v něj.

Členové ISG se setkali s evropskými představiteli společnost EY, aby projednali její iniciativy v oblasti dalšího zlepšování kvality prováděných auditů, včetně používání nových nástrojů. Na společném jednání s pracovní skupinou Mezinárodních auditorských standardů CEAOB se členové ISG setkali i se zástupci Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) a Mezinárodní rady pro etické standardy účetních (IESBA).  Zástupci IAASB a IESBA informovali účastníky o vývoji klíčových projektů obou organizací. Členové CEAOB následně informovali o hlavních společných zjištěních z prováděných kontrol u auditorských společností.

Několik členských zemí ISG vyjádřilo zájem zapojit se do pracovní skupiny pro menší regulátory a Organizační výbor také navrhl vytvoření pracovní skupiny pro informační technologie. Tento návrh byl členy ISG schválen. 

16.02.2017

Stanovisko k výkladu přechodné úpravy nařízení Evropské unie č. 537/2014

Stanovisko k otázce vzájemného vztahu přechodných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu upravených v čl. 41 odst. 1 až 3, a to ve vztahu k "auditorským zakázkám", které byly sjednány předtím, než Nařízení nabylo platnosti respektive účinnosti.

Stanovisko: zde

19.01.2017

Publikace vydané RVDA

V prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu se dne 18. 1. 2017 konala konference na téma "Výbory pro audit", kterou pořádal Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Za kontrolní oddělení Rady pro veřejný dohled nad auditem vystoupila s prezentací na téma "Publikace vydané RVDA" Mgr. Martina Smetanová.

prezentace ke stažení zde:

Publikace vydané RVDA - Martina Smetanová

Elektronické verze Publikací vydaných RVDA, včetně samostatného vzoru zprávy o činnosti Výbory pro audit určeného RVDA (MS Excel), jsou Vám k dispozici v záložce "Metodika -> Publikace"


24.11.2016

Nové pojetí zprávy auditora

Dne 23. 11. 2016 se v Kongresovém centru České národní banky konal seminář na téma "Nové pojetí zprávy auditora", který pořádala společně Rada pro veřejný dohled nad auditem, Komora auditorů ČR a Česká národní banka.

Vystupoval mimo jiné zástupce Financial Reporting Council James Ferris, prezident FEE Ing. Petr Kříž a zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů ČR.

prezentace ke stažení zde:

Ing. Monika Vítová 
Ing. Petr Kříž
James Ferris
Ing. Jiří Pelák


04.10.2016

Worskhop ve Varšavě

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Nekovář spolu s právníkem Rady JUDr. Milanem Cigánkem se ve dnech 28. - 29. 9. 2016 zúčastnili workshopu ve Varšavě, který byl pořádán Světovou bankou na téma implementace evropské reformy auditu ve vybraných zemí EU. Při této příležitosti pana prezidenta přijal Wiesław Janczyk, poslanec polského Sejmu za Právo a spravedlnost (PiS) a náměstek polského ministra financí.

25.08.2016

Změna sídla Rady pro veřejný dohled nad auditem

Nové sídlo Rady pro veřejný dohled nad auditem:

Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 - Nové Město


11.08.2016

Vznik CEAOB

12. července 2016 proběhlo v Bruselu ustavující jednání výboru CEAOB. Tento výbor je zakotven v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537 z roku 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých členských zemí a zástupce ESMA. Úkolem výboru CEAOB je organizovat spolupráci mezi orgány dohledu jednotlivých členských zemí. Předsedou výboru CEAOB byl zvolen Ralf Bose z německého orgánu dohledu. 

V průběhu jednání byl schválen jednací řád, pracovní program a pracovní skupiny pro klíčové oblasti spolupráce. Ustavujícího jednání se za Radu pro veřejný dohled nad auditem zúčastnili Ing. Jiří Nekovář a RNDr. Eva Racková.

31.05.2016

Třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu

Na stránkách DG FISMA je k dispozici třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu. Odkaz na oficiální stránku DG FISMA, kde jsou otázky a odpovědi zveřejňovány, je umístěn na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem v sekci Mezinárodní záležitosti.

15.03.2016

Komentář ke Zprávě o zjištěních z kontrol za rok 2015

Na začátku března 2016 vydala mezinárodní organizace IFIAR již čtvrtý průzkum v řadě, který shrnuje poznatky jejích členů – 33 orgánů dohledu z celého světa – z kontrol auditorských společností, které auditují subjekty veřejného zájmu. Rada pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) je členem tohoto sdružení od dubna 2014 a od vstupu do organizace IFIAR se průzkumů aktivně účastní.

17.12.2015

Kulatý stůl s auditory subjektů veřejného zájmu

Dne 16. 12. 2015 se v prostorách České národní banky konal kulatý stůl se zástupci auditorů subjektů veřejného zájmu. Jednání uvedl prezident Rady pro veřejný dohled, Ing. Jiří Nekovář, který nastínil hlavní úkoly Rady, seznámil přítomné se základními údaji o auditním trhu v České republice a s hlavními problémy, se kterými se audit celosvětově potkává. 

17.12.2015

International PCAOB Institute

Ve dnech 2. - 4. 12. 2015 proběhl ve Washingtonu další ročník International PCAOB Institute. Program této akce byl zaměřen na metody zvyšování a měření kvality auditu. Při prezentacích se vystřídali zástupci PCAOB a dalších orgánů dohledu, zástupci akademické sféry i členové výborů pro audit velkých korporací.

01.10.2015

Federal Audit Oversight Authority

Dne 1. července 2015 akceptoval švýcarský orgán dohledu Federal Audit Oversight Authority (FAOA) českou Radu pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) jako plnoprávný orgán dohledu.

25.06.2015

Jmenování nových členů Prezidia Rady

V souvislosti s ukončením šestiletého mandátu pana Ing. Radka Neužila, LL.M. dne 15. května 2015 a vzdáním se funkce pana Ing. Jiřího Ficbauera, CSc., MBA ke dni 31. března 2015 v Prezidiu Rady pro veřejný dohled nad auditem, jmenoval 1. místopředseda vlády a ministr financí ČR Ing. Andrej Babiš, po dohodě s Českou národní bankou, nové členy Prezidia Rady.

04.06.2015

Kulatý stůl na téma Spolupráce interního a externího auditu pořádaný Českým institutem interních auditorů při příležitosti oslav 20. výročí svého vzniku

Zástupci Rady pro veřejný dohled se zúčastnili setkání pořádaného Českým institutem interních auditorů, které se konalo 14. 5. 2015 na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu na téma „Spolupráce interního a externího auditu“.

06.05.2015

Plenární zasedání IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) v Taipei

Ve dnech 21. – 23. 4. 2015 se konalo mezinárodní fórum nezávislých regulátorů auditu v Taipei, kterého se zúčastnili i zástupci RVDA.
13.03.2015

Federace evropských účetních se zabývala porovnáním legislativy EU v oblasti komunikace auditorů s požadavky Mezinárodních standardů auditu.

Federace evropských účetních se zabývala porovnáním legislativy EU v oblasti komunikace auditorů s požadavky Mezinárodních standardů auditu.
12.03.2015

Průzkum organizace International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) uskutečnila v roce 2014 již třetí průzkum v řadě týkající se zjištění orgánů dohledu při kontrole auditorských společností, které auditují subjekty veřejného zájmu (SVZ). Česká Rada pro veřejný dohled nad auditem je členem tohoto sdružení od dubna 2014 a posledního průzkumu se aktivně zúčastnila.
13.01.2015

Úloha vzdělávání při preventivním zvyšování kvality práce auditorů

Výborem pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) byl vypracován materiál o úloze vzdělávání při preventivním zvyšování kvality práce auditorů, vycházející z poznatků Rady při výkonech dohledů nad kontrolou kvality auditorské práce.
07.01.2015

Novela zákona o auditorech č. 334/2014

Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna novela zákona o auditorech jako zákon č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů. Novela je v platnosti od 29. 12. 2014 s účinností od 13. 1. 2015.
26.11.2014

Světový kongres účetních v Římě

Zástupci RVDA se zúčastnili ve dnech 10. - 13. 11. 2014 Světového kongresu účetních v Římě.
26.08.2014

Z rozhodovací praxe soudů

Ve věcech žalob, podaných auditory k rozhodnutím Rady pro veřejný dohled nad auditem jako odvolacího orgánu k prvoinstančním rozhodnutím Komory auditorů ČR o vydání kárných opatření:
14.07.2014

Pracovní setkání RVDA se slovenským dohledovým orgánem UDVA

Dne 14. 7. 2014 se uskutečnilo na Slovensku setkání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem se zástupci Úradu pre dohlad nad výkonom auditu. Kromě výměny informací o činnosti obou institucí, byla na programu diskuse zejména k implementaci novely Směrnice o povinném auditu a nového Nařízení, dotýkající se auditů subjektů veřejného zájmu.
02.07.2014

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA RVDA KE DNI 10. 7. 2014

Počínaje dnem 10. 7. 2014 bude Rada pro veřejný dohled nad auditem sídlit na adrese: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Vzhledem ke stěhování bude provoz kanceláře Rady ve dnech 8. – 10. 7. 2014 přerušen.
30.05.2014

Zveřejnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU

Dovolujeme si upozornit, že dne 27. 5. 2014 byla zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.
15.05.2014

Slavnostní konference Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada pro veřejný dohled nad auditem uspořádala dne 15. 5. 2014 slavnostní konferenci při příležitosti 5. výročí svého vzniku.
30.04.2014

Plenární zasedání IFIAR

Zástupci RVDA se zúčastnili plenárního zasedání Mezinárodního fóra nezávislých dohledových orgánů, které se uskutečnilo začátkem dubna 2014 ve Washingtonu.
17.03.2014

Oznámení o přijetí RVDA do IFIAR

Rada pro veřejný dohled nad auditem se stala dne 12. 3. 2014 členem mezinárodní organizace International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).
31.01.2014

Tiskové prohlášení

Dohledové orgány nad auditem v rámci Evropy zintenzivňují svoji spolupráci.
12.08.2013

Zvolení nového prezidenta Rady

Členové Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem na svém mimořádném zasedání 12. 8. 2013 volili v souladu s § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb. prezidenta Rady, kterým se stal Ing. Jiří Nekovář.
12.08.2013

Jmenování nového člena Prezidia Rady

Ministr financí Ing. Jan Fischer, CSc., jmenoval s účinností od 1. 8. 2013 Ing. Jiřího Nekováře šestým členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.
25.06.2013

Rezignace Ing. Jiřího Rusnoka na funkci prezidenta a člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

V souvislosti s jmenováním prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiřího Rusnoka do funkce předsedy vlády České republiky, se v souladu s § 39, odstavec (9), písm. c), zákona č. 93/2009 Sb., vzdal funkce člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.
24.06.2013

Dvacet let auditorské profese v České republice

Dvacet let své existence si připomněla také Komora auditorů České republiky a to konferencí k profesi a společenským setkáním dne 13. června 2013 v Praze.
31.05.2013

Setkání Rady pro veřejný dohled nad auditem s albánským dohledovým orgánem

Dne 28. 5. 2013 se uskutečnilo v prostorách Komory auditorů ČR setkání zástupců Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) za účasti Ing. Jiřího Rusnoka, Ing. Radka Neužila, Ing. Jiřího Ficbauera a prof. Evžena Kočendy se zástupci albánského dohledového orgánu (The Albanian Public Oversight Council) a albánské Komory auditorů (The Albanian Chamber of Auditors), za účelem představení činnosti a fungování Rady.
06.05.2013

Jmenování členů Prezidia Rady

Dnem 15. 5. 2013 ukončí svoje funkční období dva členové Prezidia Rady.
03.05.2013

Téma časopisu Auditor - Rada pro veřejný dohled nad auditem

Komora auditorů České republiky vydává pro auditorskou obec jednou měsíčně časopis AUDITOR. Kromě obvyklých aktualit a potřebných informací je letošní třetí číslo věnováno Radě pro veřejný dohled nad auditem, kde mimo jiné najdete vysvětlení a důvody vzniku Rady, její personální obsazení, specifikace jednotlivých výborů a jejich práce.
26.11.2012

XXI. Sněm Komory Auditorů ČR

Zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem se zúčastnili XXI. sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 19. listopadu v TOP Hotelu Praha. Jedním z vystupujících hostů byl i prezident Rady Ing. Jiří Rusnok.
16.06.2012

Zasedání European Audit Inspection Group konané ve dnech 14. - 15. 6. 2012 v Praze

Ve dnech 14. - 15. 6. 2012 Rada pro veřejný dohled nad auditem pořádala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze zasedání European Audit Inspection Group.
15.03.2012

Seminář na téma Návrhy Evropské komise k regulaci auditu

Rada pořádá ve spolupráci s KA ČR a VŠE dne 24.4.2012 kulatý stůl na téma Návrhy Evropské komise k regulaci auditu. Bližší informace a kontakt k přihlášení na seminář naleznete v přiloženém programu.
06.03.2012

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ KORESPONDENČNÍ ADRESY RADY

Počínaje dnem 12.3.2012 bude Rada pro veřejný dohled nad auditem používat novou korespondenční adresu:
20.12.2011

DOČASNÁ NEFUNKČNOST E- MAILOVÝCH ADRES

Dovolujeme si oznámit, že v souvislosti se stěhováním kanceláře Rady pro veřejný dohled nad auditem nebudou ve dnech 22. 12. 2011 až 3. 1. 2012 fungovat e-mailové adresy s koncovkou xxx@rvda.cz.
07.11.2011

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM

Počínaje 2.1.2012 bude Rada pro veřejný dohled nad auditem sídlit na adrese: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
02.11.2011

Jmenování nové členky Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky

Dne 2.11.2011 jmenovalo Prezidium Rady na svém řádném zasedání novou členku Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky.
06.06.2011

Seminář na téma Zelená kniha Evropské komise - regulace auditu: poučení z krize

Dne 31.5.2011 uspořádala RVDA ve spolupráci s VŠE a KA ČR seminář na téma Zelená kniha EK - regulace auditu: poučení z krize. Základní shrnutí naleznete v přiloženém dokumentu.
23.05.2011

Jmenování nových členů Prezidia

Dnem 15.5. ukončila svoje funkční období členka Prezidia Rady – prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
19.05.2011

Seminář na téma Zelená kniha EK - regulace auditu: poučení z krize

Rada pořádá ve spolupráci s KA ČR a VŠE dne 31. května 2011 kulatý stůl na téma regulace auditu: poučení z krize. Bližší informace a kontakt k přihlášení na seminář naleznete v programu.
16.02.2011

Konference "Financial Reporting and Auditing - A Time for Change?"

Ve dnech 9. a 10.2.2011 se konala v Bruselu konference pořádaná Evropskou komisí s názvem „Finacial Reporting and Auditing – A Time for Change?“
24.11.2010

Účast RVDA na XX. Sněmu Komory auditorů ČR

Prezidium a zástupci RVDA se zúčastnili XX. Sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 22.11.2010 v Praze.
25.10.2010

Zelená kniha

Evropská komise vydala dne 13.10.2010 ZELENOU KNIHU - Politiku v oblasti auditu - poučení z krize
01.07.2010

Konference ACCA

Člen Prezidia Rady a předseda Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu Ing. Radek Neužil, LL.M. se v červnu 2010 zúčastnil konference "Shaping the Accountancy Profession"
27.04.2010

Zasedání EGAOB v Bruselu

Dne 19.7.2010 se konalo zasedání European Group of Auditors̒ Oversight Bodies (EGAOB) v Bruselu, kterého se jako jeden z členů zúčastnila i Rada pro veřejný dohled nad auditem za Českou republiku v zastoupení předsedy Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu Ing. Radka Neužila, LL.M. a výkonné tajemnice Rady Bc. Jany Kubrichtové.
11.03.2010

Jmenování členů Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky

Na prvním jednání Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky konaném dne 8.3.2010, byli oficiálně jmenováni členové Výboru.
Jmenování členů Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu 12.02.2010

Jmenování členů Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu

Dne 3.2.2010 při příležitosti prvního jednání Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu proběhlo jmenování nových členů.
12.02.2010

Jmenování členů Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární řízení

Dne 12.1.2010 se konalo jednání Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a pro disciplinární řízení, na kterém prezident Rady Ing. Jiří Rusnok oficiálně jmenoval nové členy Výboru.
Workshop ve Vídni 18.12.2009

Workshop ve Vídni

Člen prezidia Ing. Radek Neužil LL.M. se ve dnech 15.-16.12.2009 zúčastnil workshopu ve Vídni, který byl pořádán Světovou bankou v rámci podpory a rozvoje veřejného dohledu nad auditem ve střední a východní Evropě. Toto jednání nebylo organizováno pouze jako informační seminář, ale bylo zaměřeno zejména na interaktivní komunikaci mezi zástupci z pozvaných zemí a výměnu zkušeností se zaváděním veřejného dohledu do praxe.
Sněm Komory auditorů ČR 30.11.2009

Sněm Komory auditorů ČR

Prezidium Rady se zúčastnilo XIX. Sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 23.11.2009. Jako host vystoupil prezident Rady Ing. Jiří Rusnok, který uvedl důvody vzniku tohoto orgánu a zdůraznil, že jeho cílem není snaha o soupeření s Komorou, ale snaha přinést více průhlednosti a nezávislosti ve vztahu k auditorské profesi.