Charakteristika jednotlivých výborů a komisí


Disciplinární výbor 

Předseda výboru: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Členové výboru: JUDr. Jan Bárta, CSc.; RNDr. Ladislav Minčič, CSc., JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o sankcích podle hlavy XI. zákona a dále při provádění šetření podle § 40b zákona. Odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným disciplinárním výborem je Prezidium. V čele disciplinárního výboru stojí předseda jmenovaný Prezidentem Rady na návrhu Prezidia. Disciplinární výbor má pro potřeby organizačního a odborného zajištění výkonu své činnosti k dispozici tajemníka, který je zaměstnancem Rady. Je-li to potřebné, disciplinární výbor spolupracuje s kontrolním výborem a kontrolním oddělením při organizaci a zajištění mimořádné kontroly kvality nebo šetření podle § 40b zákona.


Kontrolní výbor

Předsedkyně výboru: Ing. Monika Vítová

Členové výboru: JUDr. Dalibor Vaigert, JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Ing. Zdeňka Drápalová, Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Kontrolní výbor podle § 39c odst. 4 zákona o auditorech vykonává následující činnosti: organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějící povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu; předkládá návrh souhrnné zprávy o systému zajištění kvality ke schválení Prezidiu; předkládá návrh plánu kontroly kvality ke schválení Prezidiu. V čele kontrolního výboru stojí předseda jmenovaný Prezidentem Rady na návrh Prezidia. Při plnění působnosti kontrolní výbor spolupracuje s kontrolním oddělením. Bližší podrobnosti této spolupráce stanoví Řád ke kontrolám kvality. Obdobně je mu nápomocna také komise pro kontrolu kvality a disciplinární řízení.


PORADNÍ KOMISE

Rada zřizuje v souladu s § 38a odst. 2 zákona níže uvedené poradní komise, které plní poradní úlohu ve vztahu k jednotlivým orgánům Rady. V čele každé z poradních komisí stojí předseda jmenovaný Prezidentem Rady na návrh Prezidia.

Komise pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu

Předseda komise: Ing. Pavel Racocha, MIA

Členové komise: RNDr. Eva Rackova, CISA; prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; Ing. Věra Mazánková; Ing. Irena Liškařová; Ing. Jiří Nekovář; Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA; Ing. Radek Neužil, LL.M.; Ing. Petr Kříž; Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA; RNDr. Vladimír Koníček; CSc.; Ing. Stanislav Koucký;      Ing. Petr Koblic; RNDr. Marcela Gronychová, CSc.

Komise pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu zodpovídá za přípravu a koordinaci postupů Rady v souvislosti s legislativními změnami týkajícími se problematiky výkonu auditorské činnosti, účastní se prostřednictvím svých členů mezinárodní spolupráce v oblasti výkonu veřejného dohledu nad auditem, diskutuje formy a způsoby zapojení Rady do osvětové činnosti vůči třetím subjektům a  aktivně se účastní na formulování vize dalšího směřování výkonu veřejného dohledu nad auditem.


Komise pro kontrolu kvality a disciplinární řízení

Předseda komise:

Členové komise: Ing. Pavel Uminský, Ph.D.; Ing. Helena Vojáčková, MBA

Komise pro kontrolu kvality a disciplinární řízení zodpovídá za přípravu podkladů pro Prezidium při podání odvolání proti rozhodnutí kárné komise Komory auditorů ČR (dále jen „Komora“) nebo rozhodnutím disciplinárního výboru, posuzuje návrhy vnitřních předpisů Komory či jejich změny před jejich schvalováním sněmem nebo výkonným výborem Komory,  podílí se na výkonu dohledu nad organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí Komory, podílí se na výkonu dohledu nad uplatňováním kárných a jiných opatření Komorou při řízeních proti auditorům, je zapojena vhodným způsobem do činnosti kontrolního a disciplinárního výboru, zejména v souvislosti s expertní činností, podílí se na přípravě doporučení pro účely výkonu veřejného dohledu, dává Prezidiu podnět, aby Komoře nařídilo provedení kontroly kvality u auditora nepodléhajícího kontrole organizované a řízené kontrolním výborem, podílí se na zpracování přehledu všech opatření, která byla za kalendářní rok uložena auditorům podle § 25 zákona a hlavy XI. zákona, plní další úkoly z pověření orgánů Rady.


Komise pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky

Předseda komise: Ing. Josef Tyll, Ph.D.

Členové komise: prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.; prof. Ing. Bohumil Král, CSc.; prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc; Ing. Zdeněk Grygar; Ing. Jana Báčová

Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky zodpovídá za přípravu podkladů pro Prezidium při podání odvolání proti rozhodnutím Komory dle § 8 odst. 5 zákona, podílí se na výkonu dohledu nad organizací a provozováním průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou, podílí se na spolupráci s Komorou, Výborem evropských orgánů dohledu nad auditem a příslušnými orgány jiných členských států za účelem sjednocování požadavků na teoretickou přípravu a odbornou praxi a požadavků na rozdílovou zkoušku, posuzuje návrhy vnitřních předpisů Komory či jejich změny před jejich schvalováním sněmem nebo výkonným výborem Komory, týkají-li oblasti vzdělávání a profesních zkoušek, podílí se na přípravě a organizaci školení pro kontrolory kvality dle § 24c odst. 2 zákona, plní další úkoly z pověření orgánů Rady..


Komise kontroly hospodaření 

Předsedkyně komise: Ing. Ludmila Nutilová 

Členové komise: 

Komise kontroly hospodaření zodpovídá za organizaci a provádění kontroly správnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání rozpočtových prostředků Rady, informuje o závěrech kontroly Prezidium, kontroluje realizaci přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků a spolupracuje s Ministerstvem financí při finanční kontrole hospodaření Rady.