Charakteristika jednotlivých výborů a komisí


Disciplinární výbor 

Předseda výboru: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Členové výboru: JUDr. Jan Bárta, CSc.; RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA; JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o sankcích podle hlavy XI. zákona a dále při provádění šetření podle § 40b zákona. Odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným disciplinárním výborem je Prezidium. V čele disciplinárního výboru stojí předseda jmenovaný Prezidentem Rady na návrhu Prezidia. Disciplinární výbor má pro potřeby organizačního a odborného zajištění výkonu své činnosti k dispozici tajemníka, který je zaměstnancem Rady. Je-li to potřebné, disciplinární výbor spolupracuje s kontrolním výborem a kontrolním oddělením při organizaci a zajištění mimořádné kontroly kvality nebo šetření podle § 40b zákona.


Kontrolní výbor

Předsedkyně výboru: Ing. Monika Vítová

Členové výboru: JUDr. Dalibor Vaigert; JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.; Ing. Zdeňka Drápalová; Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Kontrolní výbor podle § 39c odst. 4 zákona o auditorech vykonává následující činnosti: organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějící povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu; předkládá návrh souhrnné zprávy o systému zajištění kvality ke schválení Prezidiu; předkládá návrh plánu kontroly kvality ke schválení Prezidiu. V čele kontrolního výboru stojí předseda jmenovaný Prezidentem Rady na návrh Prezidia. Při plnění působnosti kontrolní výbor spolupracuje s kontrolním oddělením. Bližší podrobnosti této spolupráce stanoví Řád ke kontrolám kvality. Obdobně je mu nápomocna také komise pro kontrolu kvality a disciplinární řízení.


PORADNÍ KOMISE

Rada zřizuje v souladu s § 38a odst. 2 zákona níže uvedené poradní komise, které plní poradní úlohu ve vztahu k jednotlivým orgánům Rady. V čele každé z poradních komisí stojí předseda jmenovaný Prezidentem Rady na návrh Prezidia.


Komise pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky

Předseda komise: Ing. Josef Tyll, Ph.D.

Členové komise: prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Louka; Ing. Jiří Medřický, ACCA; Ing. Jana Báčová

Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky zodpovídá za přípravu podkladů pro Prezidium při podání odvolání proti rozhodnutím Komory dle § 8 odst. 5 zákona, podílí se na výkonu dohledu nad organizací a provozováním průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou, podílí se na spolupráci s Komorou, Výborem evropských orgánů dohledu nad auditem a příslušnými orgány jiných členských států za účelem sjednocování požadavků na teoretickou přípravu a odbornou praxi a požadavků na rozdílovou zkoušku, posuzuje návrhy vnitřních předpisů Komory či jejich změny před jejich schvalováním sněmem nebo výkonným výborem Komory, týkají-li oblasti vzdělávání a profesních zkoušek, podílí se na přípravě a organizaci školení pro kontrolory kvality dle § 24c odst. 2 zákona, plní další úkoly z pověření orgánů Rady..


Komise kontroly hospodaření 

Předseda komise: Ing. Daniel Häusler

Členové komise: Ing. Eva Klímová

Komise kontroly hospodaření zodpovídá za organizaci a provádění kontroly správnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání rozpočtových prostředků Rady, informuje o závěrech kontroly Prezidium, kontroluje realizaci přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků a spolupracuje s Ministerstvem financí při finanční kontrole hospodaření Rady.