Informace ke zprávě o činnosti výborů pro audit - Copy


Povinnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem („Rada“)

K novým povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výborů pro auditvypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.

Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

První zpráva o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu byla Radou zpracována a předložena 17. června 2016.  Druhá zpráva by měla být zpracována a předložena do 17. června 2019.

Časový harmonogram

V současné době připravuje výbor CEAOB, ve spolupráci s členskými státy EU, návrh formátu zprávy o činnosti výboru pro audit (včetně obsahu). Formát i obsah zprávy o činnosti výboru pro audit bude pro všechny země EU jednotný.

Z aktuálně dostupných informací výboru CEAOB vyplývá pro členské státy následující časový harmonogram:

Termín

Popis

30.6.2018

Plenární zasedání výboru CEAOB – schválení formátu a obsahu zprávy o činnosti výboru   pro audit.

16.7.2018

Zveřejnění zprávy o činnosti výboru pro audit schválené plenárním zasedáním výboru CEAOB na webových stánkách Rady.

Zpráva bude zveřejněna v českém i anglickém jazyce.

31.12.2018

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě.

Období

Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2017.

Příklad:

  • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy  31.12.
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2016 byla schválena příslušným orgánem dne 30.6.2017.
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 25.6.2018.
  • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30.6.2017 do 25.6.2018
  • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2018.