CZ

Poradní komise

Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky

Předseda komise: Ing. Josef Tyll, Ph.D.

Členové komise: prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Louka; Ing. Jiří Medřický, ACCA; Ing. Jana Báčová

Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky zodpovídá za přípravu podkladů pro Prezidium při podání odvolání proti rozhodnutím Komory auditorů České republiky („Komora") dle § 8 odst. 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podílí se na výkonu dohledu nad organizací a provozováním průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou, podílí se na spolupráci s Komorou, Výborem evropských orgánů dohledu nad auditem a příslušnými orgány jiných členských států za účelem sjednocování požadavků na teoretickou přípravu a odbornou praxi a požadavků na auditorskou a rozdílovou zkoušku, posuzuje návrhy vnitřních předpisů Komory či jejich změny před jejich schvalováním sněmem nebo výkonným výborem Komory, týkají-li se oblasti vzdělávání a profesních zkoušek, podílí se na přípravě a organizaci školení pro kontrolory kvality dle § 24c odst. 2 zákona o auditorech a plní další úkoly z pověření orgánů Rady.

 

Komise kontroly hospodaření Rady

Předseda komise: Ing. Daniel Häusler

Členové komise: Ing. Eva Klímová

Komise kontroly hospodaření organizuje a provádí nezávislou vnitřní kontrolu správnosti roční účetní závěrky, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání rozpočtových prostředků Rady, informuje o závěrech kontroly Prezidium nebo prezidenta Rady, kontroluje realizaci přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků a předkládá Prezidiu ke schválení roční návrh plánu kontrol hospodaření.