Komentář ke Zprávě o zjištěních z kontrol za rok 2015


Na začátku března 2016 vydala mezinárodní organizace IFIAR již čtvrtý průzkum v řadě, který shrnuje poznatky jejích členů – 33 orgánů dohledu z celého světa – z kontrol auditorských společností, které auditují subjekty veřejného zájmu. Rada pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) je členem tohoto sdružení od dubna 2014 a od vstupu do organizace IFIAR se průzkumů aktivně účastní.

Aktuální průzkum konstatuje, že došlo k mírnému zlepšení kvality auditu, které se v rámci nálezů z dohledu u šesti globálně největších sítí auditorských společností projevilo meziročním poklesem zjištěných nedostatků o 4%. Stále však platí, že 43% všech kontrolovaných auditů subjektů veřejného zájmu u těchto společností vykazovalo alespoň jedno zjištění a tempo zlepšování je proto považováno za příliš pomalé. Oblastmi s nejvyšším výskytem nedostatků byly testování vnitřních kontrol (23 %), ocenění reálnou hodnotou (18 %), uznání výnosů (15 %) a posouzení rizik (14 %). Organizace IFIAR si proto vytyčila za cíl snížit počet zjištění do roku 2019 alespoň o 25 %. Jedním z hlavních mechanismů k jeho dosažení má být intenzivní dialog s globálním vedením šesti největších sítí auditorských firem, který vedení těchto firem již schválilo. Vedle této iniciativy bude IFIAR nadále pokračovat v provádění již zavedených průzkumů a aktivně podporovat vzájemnou spolupráci a sdílení poznatků mezi jednotlivými orgány dohledu. Podílet se bude i na aktivním dialogu s organizací IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) s cílem vyjasnit, jak mohou standardy v oblastech, které mají nejvyšší četnost kontrolních zjištění, přispět k větší konzistentnosti chování auditora. RVDA svoji aktivní úlohu při kontrolách auditorských společností převezme až po novelizaci zákona o auditorech. Naším cílem bude podívat se objektivně na kvalitu auditu u auditorů a auditorských společností, kteří auditují subjekty veřejného zájmu. Konkrétní cíle v oblasti zvyšování kvality auditu si budeme moci vytyčit až poté, kdy nasbíráme dostatek spolehlivých informací o současné kvalitě auditů v České republice.

Press Release IFSR

Tisková zpráva CZ