Kontrola kvality


Kontroly kvality podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 93/2009 Sb. („zákon o auditorech“) definuje v § 24 - 24g a 39c systém zajištění kvality, jeho organizaci a rozsah a stanovuje podmínky, které mají zajistit nezávislost a odbornost osob provádějících kontroly kvality. V souladu se zákonem o auditorech organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu kontrolní výbor.

Kontrolorem kvality může být osoba, která splňuje požadavky § 24c zákona o auditorech a absolvovala školení zaměřené na oblast kontroly kvality.

Kontroly kvality jsou prováděny v souladu s Řádem ke kontrolám kvality, který je závazným vnitřním předpisem Rady pro veřejný dohled nad auditem. 

Pro zabezpečení výkonu kontrol kvality u auditorů provádějících povinný audit subjektů veřejného zájmu bylo v rámci vnitřní organizace činností zřízeno Kontrolní oddělení, ve kterém je 5 kontrolorů kvality.


Kontroloři kvality:

1 Ing. Michal Brandejs kontrolor kvality
2 Ing. Jana Švenková kontrolor kvality
3 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová kontrolor kvality
4 Ing. Miluše Pavingerová kontrolor kvality
5 Ing. Zuzana Sedláková kontrolor kvality
6 RNDr. Eva Racková, CISA ředitelka kanceláře Rady, kontrolor kvality