Pracovní setkání RVDA se slovenským dohledovým orgánem UDVA


Dne 14. 7. 2014 se uskutečnilo na Slovensku setkání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem se zástupci Úradu pre dohlad nad výkonom auditu. Kromě výměny informací o činnosti obou institucí, byla na programu diskuse zejména k implementaci novely Směrnice o povinném auditu a nového Nařízení, dotýkající se auditů subjektů veřejného zájmu. Přesto, že jsou implementační diskuse teprve na začátku, obě stany se shodly v tom, že ve věci přenosu odpovědností z profesních komor na dohledové orgány nemají zájem podporovat další přesun výkonné činnosti nad rámec dosavadní praxe a povinných změn, které zavádí zejména Nařízení. Obě strany se dohodly na pokračování vzájemné výměny informací a intenzivnější spolupráci v následujícím období.

UDVA-RVDA