Průzkum organizace International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)


IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) uskutečnila v roce 2014 již třetí průzkum v řadě týkající se zjištění orgánů dohledu při kontrole auditorských společností, které auditují subjekty veřejného zájmu (SVZ). Česká Rada pro veřejný dohled nad auditem je členem tohoto sdružení od dubna 2014 a posledního průzkumu se aktivně zúčastnila. Průzkum se týkal zjištění z kontroly jednotlivých auditních zakázek i těch, týkajících se systému kontroly kvality auditorských firem. Pro účely průzkumu bylo zjištění definováno jako zjištěný auditní nebo účetní nedostatek, pro který auditorská firma nezískala dostatek auditních důkazů, případně chybějící identifikace nebo řešení potenciálně materiální chyby v aplikaci účetních principů.

Průzkumu se zúčastnilo 29 členů IFIAR a celkem bylo analyzováno 1210 zjištění. Z 948 kontrolovaných auditů byla identifikována zjištění u 449 auditům, tedy u 47 %. Ačkoliv řada orgánů dohledu používá přístup založený na rizicích a vybírají tedy pro kontrolu rizikovější audity a rizikovější oblasti, je toto číslo stále příliš vysoké a jasně dokazuje, že je třeba na kvalitě auditu systematicky pracovat.

Na prvním místě v četnosti zjištění se umístila oblast testování interních kontrol, kde byla nalezena zjištění v 24 % případů. Na druhém a třetím místě bylo ocenění reálnou hodnotou (20 %) a výnosy (14 %).

To, že bylo identifikováno zjištění, automaticky neznamená, že účetní závěrka obsahuje chyby. Zjištění nicméně ukazují, že práce auditora nebyla na požadované úrovni. Auditor tak nenaplnil roli ochránce veřejného zájmu, kterou má plnit, a neposkytl takovou úroveň zjištění, která se od něj očekává a kterou vyžadují standardy auditu.

Ve snaze zvýšit kvalitu auditu ustanovil IFIAR pracovní skupinu GPPC (Global Public Policy Committee), která je průběžně v kontaktu se šesti mezinárodními auditorskými firmami. Cílem je identifikovat kořenové příčiny, které způsobily konkrétní nedostatek a vyřešit je. Za tímto účelem jsou porovnávány postupy, které byly použity u auditů bez zjištění a se zjištěními. Na pravidelných schůzkách jsou pak probírána opatření, která auditorské firmy přijaly k nápravě identifikovaných zjištění.

Analýza kořenových příčin zjištění ukazuje, že za řadou zjištění je nedostatek profesní obezřetnosti při provádění auditu. IFIAR je toho názoru, že větší důraz na profesní obezřetnost by výrazně zvýšil kvalitu auditu. Vzhledem k opakujícím se zjištěním způsobených tímto nedostatkem by měl být tento krok prioritou auditorských firem.