Seminář „Kudy kam labyrintem auditu“


Dne 5. října 2017 proběhl v Brně seminář organizovaný společně Nejvyšším správním soudem, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Komorou auditorů ČR. Jednotlivá vystoupení zástupců dohledového orgánu i profesní samosprávy byla zaměřena nejen na problematiku aktuální právní regulace auditu, ale také na osvětlení základních principů a východisek, z nichž vychází (či by měla vycházet) práce každého auditora. Prostor byl věnován kritickému zhodnocení evropské reformy auditu, vztahu samosprávy a dohledu, včetně nového kompetenčního rámce po novele 299/2016 Sb., i problematice organizačního zajištění systému kontroly kvality a následného sankcionování. 

Cílem bylo zdůraznit veřejný zájem na řádném výkonu auditorské činnosti a s tím související nutnost preventivního působení obou orgánů jak v rovině kontrolní, tak sankční. Za leitmotiv výkladu proto možno považovat ideu, že činnost obou orgánů je efektivní a chrání veřejný zájem tehdy, je-li schopna zajistit včasné postihování nedostatků v činnosti auditorů a předcházet eventuálním škodám v důsledku nekvality auditorských služeb. To úzce souvisí s auditem chápaným primárně jak služba veřejnosti poskytující vysoce profesionální ujištění ve vztahu k (nejen) finanční situaci auditovaného klienta. Obsah semináře byl zúčastněnými soudci hodnocen velmi kladně a lze jen věřit, že dále napomůže kvalifikovanému věcnému rozhodování jednotlivých kauz, které budou posuzovány mocí soudní.