Tiskové prohlášení


Společná databáze inspekčních zjištění z uzavřených kontrol kvality práce auditorů a auditorských společností byla spuštěna.

Nezávislé dohledové orgány nad auditem z 27 členských zemí EU otevřely společnou databázi inspekčních zjištění z prováděných kontrol kvality práce auditorů a auditorských společností. Tato neveřejná databáze bude obsahovat inspekční zjištění největších auditorů a auditorských sítí provádějících auditorskou činnost v Evropě. Týká se zejména PwC, KPMG, Deloitte, Ernst&Yang, Grant Thornton, Nexia, Baker Tilly, Mazars a More Stephens.

Kontroly kvality jsou u firem provádějících auditorskou činnost u subjektů veřejného zájmu (obvykle společností obchodujících cenné papíry na burzách, ale také banky, pojišťovací společnosti, apod.) realizovány opakovaně s cílem zlepšení kvality práce auditorů. Tyto kontroly obvykle zahrnují ověření vnitřních kontrolních procedur řízení kvality práce auditorských společností u vybraných auditorských zakázek a testují dodržování příslušných profesních standardů. Databáze bude přispívat k pochopení klíčových problémů a pomůže při zakládání společných přístupů k řešení auditorských pochybení.

Projekt byl iniciován European Audit Inspection Group (EAIG) založenou v roce 2011. EAIG zajišťuje společnou platformu pro spolupráci dohledových orgánů v rámci EU v souladu se směrnicí EU č. 2006/43/EC. Rada pro veřejný dohled nad auditem zřízená v České republice v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech) je řádným členem EAIG a pravidelně se účastní práce v rámci tohoto orgánu.

Databáze bude členy EAIG užívána k identifikaci společných zjištění u konkrétních auditorských sítí a také k aplikaci vybraných auditorských standardů v praxi. Bude přispívat i k prohloubení společného dialogu EAIG s představiteli těchto sítí, auditorskou profesí a tvůrcem auditorských standardů International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) a International Ethics Standards Board (IESBA).

Více informací je možné získat na webových stránkách http://www.eaigweb.org/.

 

Jana Kubrichtová

Výkonná tajemnice

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2 – Nové Město

 

_________________________________________________________________________________

 

O Radě:

 

Rada pro veřejný dohled nad auditem je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

 

Fungování Rady by mělo vést ke výšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.

Rada vykonává veřejný dohled nad kontrolou dodržování ustanovení zákona, mezinárodních auditorských standardů, auditorských standardů vydávaných Komorou auditorů a etického kodexu a vnitřních předpisů Komory, a orgány Komory, organizací, řízením a provozováním systému kontroly kvality auditorské činnosti prováděného Komorou, organizací, řízením a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou a uplatňováním disciplinárních a sankčních opatření podle zákona Komorou při řízeních proti auditorům, případně auditorům ze třetích zemí.

Rada spolupracuje s Ministerstvem financí na přípravě právních předpisů souvisejících s povinným auditem účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek, dále s orgány veřejného dohledu nad auditory ostatních členských států a třetích zemí za podmínek stanovených tímto zákonem a s Českou národní bankou ve věci dohledu nad auditory provádějícími auditorskou činnost osobám podléhajícím dohledu České národní banky.

Více informací je možné získat na webových stránkách https://www.rvda.cz/