Zpráva o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2017


Rada pro veřejný dohled nad auditem („Rada“) zveřejnila na svých internetových stránkách Zprávu o činnosti za rok 2017.

 

Rok 2017 byl prvním rokem, ve kterém Rada fungovala celý rok v režimu novely zákona o auditorech[1]. V průběhu uplynulého roku bylo zahájeno 14 kontrol a ukončeno 8. Nedostatky zjištěné při kontrolách byly identifikovány v oblasti nedodržení požadavků standardu pro Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby (ISQC 1), zákona o auditorech, etického kodexu a mezinárodních auditorských standardů (ISA).

 

V oblasti ISQC 1 byla identifikována např. zjištění týkající se:

1.     relevantních etických požadavků (nezávislost),

2.     provádění zakázky (konzultace, kontrola kvality zakázky, dokumentace kontroly kvality zakázky),

3.     monitorování.

Nedodržení zákona o auditorech a etického kodexu bylo identifikováno např. v oblasti:

1.     nezávislosti (písemné potvrzení roční nezávislosti, nezávislost na auditním klientovi ve vztahu k dané zakázce),

2.     aktivního zapojení klíčového auditorského partnera do zakázky (celkový čas klíčového auditorského partnera na zakázce, rozložení tohoto času v čase zakázky, revize a schvalování spisu klíčovým auditorským partnerem),

3.     archivace (nedodržení povinnosti uzavřít spis auditora nejpozději do 60 dní ode dne následujícího po dni data vyhotovení zprávy auditora, nestanovení postupů pro zkompletování a archivaci auditorských spisů tak, aby se do nich nemohlo následně zasahovat, tj. změnit, doplnit nebo vymazat dokumenty).

Nedodržení požadavků mezinárodních auditorských standardů (bylo zjištěno zejména v oblasti dokumentace auditu, v postupech týkajících se podvodů, plánování auditu, identifikaci a vyhodnocení rizik a v reakci auditora na tato rizika, v oblasti důkazních informací, externích konfirmací, analytických postupů, výběru vzorků a auditu účetních odhadů.

 

Více informací o vybraných činnostech Rady za minulé období je uvedeno v publikované zprávě na adrese https://www.rvda.cz/file/492/vz-cj-2017.pdf 

 

Hlavním úkolem Rady je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a nad činnostmi Komory auditorů České republiky, která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Rada dále provádí, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech. Má oprávnění k projednávání správních deliktů a ukládání sankcí ve správním řízení.

 

[1] zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o auditorech)