Zprávy o činnosti


Rada vydá každoročně, nejpozději do 30. června, zprávu o veřejném dohledu nad auditem v České republice za předcházející kalendářní rok. Zpráva obsahuje zejména

  • vyhodnocení plánu činnosti na příslušný kalendářní rok
  • závěry Rady k nálezům v oblasti veřejného dohledu
  • vyjádření Rady k činnosti Komory, zejména s přihlédnutím k § 31 zákona
  • případná doporučení k dalšímu zkvalitnění systému veřejného dohledu nad auditem.

Prezidentem schválenou zprávu Rada zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň ji předloží Ministerstvu financí České republiky, České národní bance a Komoře auditorů České republiky.

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2013

Zpráva o činnosti v roce 2014

Zpráva o činnosti v roce 2015

Zpráva o činnosti v roce 2016

Zpráva o činnosti v roce 2017