CZ

Mezinárodní spolupráce Rady - setkání členů kolegia EY se zástupci EY EMEIA v Praze

Ve dnech 8. a 9. ledna 2020 se v Praze, v prostorách Rady po veřejný dohled nad auditem, konalo setkání členů kolegia EY se zástupci EY EMEIA . Jednání se účastnili reprezentanti 12 zemí (Belgické království, Kyperská republika, Česká republika, Francouzská republika, Spolková republika Německo, Řecká republika, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Norské království, Španělské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska). Českou republiku reprezentovala, za Radu pro veřejný dohled nad auditem, Martina Smetanová, kontrolorka kvality.

Klíčovými tématy diskutovanými v průběhu prvního dne jednání byly např.:

  • výsledky průzkumu zaměřeného na oblast firemní kultury a chování zaměstnanců, jako jedné z oblastí, na kterou je v posledních letech kladen velký důraz,
  • výsledky kontrol kvality dohledových orgánů v oblastech zaměřených na klíčové záležitosti auditu, analýzu velkých souborů dat za účelem získání informací (data analytics), přezkum řízení kvality zakázky u subjektů veřejného zájmu a analýzu kořenových příčin nedostatků v systému zajištění kvality auditu (root cause analysis) a
  • plán činnosti kolegia EY na rok 2020 a roky následující, včetně vymezení oblastí, které budou dohledovými orgány sledovány a kontrolovány.

Druhý den jednání kolegia EY byl vyhrazen setkání se zástupci EY EMEIA, na kterém byly prezentovány zejména:

  • výsledky interních kontrol kvality, hlavní zjištění a jejich srovnání s výsledky interních kontrol minulých let a výsledky externích kontrol,
  • výsledky, závěry a akční plán týkající se analýzy kořenových příčin nedostatků v systému zajištění kvality auditu a
  • kroky, které EY EMEIA podniká v oblasti implementace ISQM 1 (mezinárodní standard pro řízení kvality).

Další setkání členů kolegia EY se zástupci EY EMEIA bylo naplánováno na začátek roku 2021.

Kolegium EY je pracovní skupina při CEAOB (Committee of European Audit Oversight Bodies)

Zdroj: Zpráva o průhlednosti 2017 EY Česká republika uvádí „Auditorskou společností působící v České republice je Ernst & Young Audit, s.r.o. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která sídlí v Praze a patří mezi členské společnosti celosvětové organizace, jejíž řídicí společností je britská Ernst & Young Global Limited („EYG"). Členské společnosti EYG jsou seskupeny do čtyř geografických oblastí, jimiž jsou: Severní, Střední a Jižní Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika (EMEIA) a Japonsko."