CZ

Informace o auditorech podle článku 16 odst. 3 písm. a) nařízení č. 537/2014

Podle článku 16 odst. 3 písm. a) nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (dále jen „nařízení") musí mít auditovaný subjekt možnost vyzvat kteréhokoliv statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen článek 17 odst. 3 a že pořádání výběrového řízení žádným způsobem nezamezí účasti společností, které získaly v dotyčném členském státě v předchozím kalendářním roce méně než 15 % celkových odměn za audit od subjektů veřejného zájmu.

Pro účely tohoto ustanovení je povinností příslušného orgánu, tj. Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada"), zveřejnit seznam dotčených statutárních auditorů a auditorských společností, který bude každoročně aktualizován. Rada při své činnosti k 31. 12. 2017 nezjistila u žádného z jí kontrolovaných auditorů překročení 15% limitu podle článku 16 nařízení. V tomto smyslu je proto diskriminační přístup obecně vyloučen. V dalším si Rada dovoluje odkázat na rejstřík auditorů vedený Komorou auditorů České republiky. Vedení zvláštního seznamu se s ohledem na uvedené skutečnosti jeví jako nadbytečné.