CZ

ESG Legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 – viz Regulation - 2020/852 - EN - taxonomy regulation - EUR-Lex (europa.eu)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti – viz Directive - 2022/2464 - EN - CSRD Directive - EUR-Lex (europa.eu)

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)  2023/2772 ze dne 31. července 2023,kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti

  - viz Delegated regulation - EU - 2023/2772 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

 

Další informace jsou k dispozici zde - Corporate sustainability reporting - European Commission (europa.eu)