Aktuality
25.03.2019

Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018

Dotazník pro výbory pro audit CZ

Audit quality questionnaire ENG

 

Termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě –nejpozději do 31. 10. 2019


více
24.09.2018

Konference Corporate Governance

Dne 20. 9. 2018 se v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu konala konference zaměřena na problematiku Corporate Governance v českém prostředí pohledem externího a interního auditu, kterou pořádala Rada pro veřejný dohled nad auditem společně s Českým institutem interních auditorů, Komorou auditorů ČR, Ministerstvem financí ČR a Nejvyšším kontrolním úřadem. Konference mimo jiné seznámila účastníky s Kodexem správy a řízení společností v ČR, který reflektuje aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společnosti a nahrazuje Kodex vydaný v roce 2004. Při prezentacích se vystřídal zástupce společnosti PricewaterhouseCoopers Ing. Petr Kříž, náměstek ministra financí ČR Mgr. Ondřej Landa, prezident Českého Institutu interní auditorů Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA, místostarosta MČ Praha 7 Pavel Vyhnánek, M.A a výkonná ředitelka Czech Institute of Directors (CIoD) Ing. Monika Zahálková.

Za kontrolní oddělení Rady pro veřejný dohled nad auditem vystoupila s prezentací na téma „Veřejný dohled nad auditem: Systém zajištění kvality auditu - výsledky kontrolní činnosti RVDA“ Ing. Jana Švenková.

Prezentace k dispozici ZDE


více
28.05.2018

Zpráva o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2017

Rada pro veřejný dohled nad auditem („Rada“) zveřejnila na svých internetových stránkách Zprávu o činnosti za rok 2017.

 

Rok 2017 byl prvním rokem, ve kterém Rada fungovala celý rok v režimu novely zákona o auditorech[1]. V průběhu uplynulého roku bylo zahájeno 14 kontrol a ukončeno 8. Nedostatky zjištěné při kontrolách byly identifikovány v oblasti nedodržení požadavků standardu pro Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby (ISQC 1), zákona o auditorech, etického kodexu a mezinárodních auditorských standardů (ISA).

 

V oblasti ISQC 1 byla identifikována např. zjištění týkající se:

1.    relevantních etických požadavků (nezávislost),

2.   provádění zakázky (konzultace, kontrola kvality zakázky, dokumentace kontroly kvality zakázky),

3.    monitorování.

Nedodržení zákona o auditorech a etického kodexu bylo identifikováno např. v oblasti:

1. nezávislosti (písemné potvrzení roční nezávislosti, nezávislost na auditním klientovi ve vztahu k dané zakázce),

2.   aktivního zapojení klíčového auditorského partnera do zakázky (celkový čas klíčového auditorského partnera na zakázce, rozložení tohoto času v čase zakázky, revize a schvalování spisu klíčovým auditorským partnerem)

3.   archivace (nedodržení povinnosti uzavřít spis auditora nejpozději do 60 dní ode dne následujícího po dni data vyhotovení zprávy auditora, nestanovení postupů pro zkompletování a archivaci auditorských spisů tak, aby se do nich nemohlo následně zasahovat, tj. změnit, doplnit nebo vymazat dokumenty).

Nedodržení požadavků mezinárodních auditorských standardů (bylo zjištěno zejména v oblasti dokumentace auditu, v postupech týkajících se podvodů, plánování auditu, identifikaci a vyhodnocení rizik a v reakci auditora na tato rizika, v oblasti důkazních informací, externích konfirmací, analytických postupů, výběru vzorků a auditu účetních odhadů.

 

Více informací o vybraných činnostech Rady za minulé období je uvedeno v publikované zprávě na adrese https://www.rvda.cz/file/492/vz-cj-2017.pdf 

 

Hlavním úkolem Rady je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a nad činnostmi Komory auditorů České republiky, která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Rada dále provádí, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech. Má oprávnění k projednávání správních deliktů a ukládání sankcí ve správním řízení.

 

[1] zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o auditorech)


více
Archiv aktualit »

Informace ke zprávě o činnosti výborů pro audit


Povinnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem

K novým povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výborů pro audit, vypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.
Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

Více informací v sekci "Metodika" - https://www.rvda.cz/metodika 

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)


Rada pro veřejný dohled nad auditem, IČO 72038080, se sídlem Vodičkova 1935/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město, kontaktní údaje: podatelna@rvda.cz, www.rvda.cz, ID datové schránky: pseh96i (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje v těchto případech:

·       pro účely vedení správních řízení, provádění kontrol a dalšího výkonu veřejné moci v rozsahu stanoveném právními předpisy (např. zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole).  Zpracováváme identifikační údaje účastníků řízení a jiných dotčených osob, případně další údaje požadované právními předpisy.  Příjemcem těchto osobních údajů může být vedle správce Komora auditorů, soudy a jiné orgány státní správy.

·       pro účely výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pro realizaci smluvních vztahů.  Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje možných smluvních stran a jejich zástupců a údaje o jejich kvalifikaci. Zpracování provádíme v rozsahu nezbytném pro splnění či uzavření smlouvy, popř. pro plnění právní povinnosti dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a daní.  V případě uzavření smluvního vztahu je vedle správce příjemcem těchto údajů třetí osoba, která pro správce zajišťuje služby v oblasti účetnictví.

Doba uložení osobních údajů je stanovena v závislosti na účelu zpracování a řídí se příslušnými předpisy.

Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat vůči správci práva na ochranu osobních údajů v rozsahu dle platných právních předpisů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování a právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly porušeny právní předpisy.

 S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, případně přímo na pověřence správce prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec-pro-gdpr@rvda.cz

Tato informace ke zpracování osobních údaje je platná a účinná od 25. 5. 2018.