Aktuality
26.06.2018

Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a Rada pro veřejný dohled nad auditem Vás zvou na společnou konferenci Corporate Governance


Konference je zaměřena na problematiku Corporate Governance v českém prostředí pohledem externího a interního auditu. 

Na konferenci budete mít mimořádnou příležitost se přednostně seznámit s Kodexem správy a řízení společností ČR, který vydá Institut členů správních orgánů. Kodex je zcela novým dokumentem, který reflektuje aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společností a nahrazuje Kodex vydaný v roce 2004.

Termín:

20. září 2018
09:00 - 13:00 hodin

Místo konání:

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2, Praha 7

Více informací: zde

! KAPACITA NAPLNĚNA !


více
05.06.2018

Výběrové řízení na pozici: pracovník útvaru kontroly

Kvalifikační požadavky na pracovníka útvaru kontroly:

 • Dlouholetá zkušenost z auditu ve velké auditorské firmě, znalost auditních postupů, plánování, analýzy rizik a provádění auditních testů
 • Znalost mezinárodních účetních standardů a mezinárodních standardů auditu
 • Znalost relevantních právních předpisů
 • Schopnost formulovat závěry a doporučení
 • Dobrá znalost anglického jazyka
 • Dobré komunikační schopnosti v písemné i ústní podobě
 • Schopnost pozitivní nekonfliktní komunikace
 • Flexibilita a týmová spolupráce

 

Co nabízíme:

 • Práci v malém kolektivu
 • Pestrou práci
 • Dlouhodobá stabilní práce v centru Prahy
 • Zaměstnanecké výhody

Přihlášky s profesním životopisem a fotografií zasílejte na e-mailovou adresu: 
veronika.klapste@rvda.cz


více
28.05.2018

Zpráva o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2017

Rada pro veřejný dohled nad auditem („Rada“) zveřejnila na svých internetových stránkách Zprávu o činnosti za rok 2017.

 

Rok 2017 byl prvním rokem, ve kterém Rada fungovala celý rok v režimu novely zákona o auditorech[1]. V průběhu uplynulého roku bylo zahájeno 14 kontrol a ukončeno 8. Nedostatky zjištěné při kontrolách byly identifikovány v oblasti nedodržení požadavků standardu pro Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby (ISQC 1), zákona o auditorech, etického kodexu a mezinárodních auditorských standardů (ISA).

 

V oblasti ISQC 1 byla identifikována např. zjištění týkající se:

1.    relevantních etických požadavků (nezávislost),

2.   provádění zakázky (konzultace, kontrola kvality zakázky, dokumentace kontroly kvality zakázky),

3.    monitorování.

Nedodržení zákona o auditorech a etického kodexu bylo identifikováno např. v oblasti:

1. nezávislosti (písemné potvrzení roční nezávislosti, nezávislost na auditním klientovi ve vztahu k dané zakázce),

2.   aktivního zapojení klíčového auditorského partnera do zakázky (celkový čas klíčového auditorského partnera na zakázce, rozložení tohoto času v čase zakázky, revize a schvalování spisu klíčovým auditorským partnerem)

3.   archivace (nedodržení povinnosti uzavřít spis auditora nejpozději do 60 dní ode dne následujícího po dni data vyhotovení zprávy auditora, nestanovení postupů pro zkompletování a archivaci auditorských spisů tak, aby se do nich nemohlo následně zasahovat, tj. změnit, doplnit nebo vymazat dokumenty).

Nedodržení požadavků mezinárodních auditorských standardů (bylo zjištěno zejména v oblasti dokumentace auditu, v postupech týkajících se podvodů, plánování auditu, identifikaci a vyhodnocení rizik a v reakci auditora na tato rizika, v oblasti důkazních informací, externích konfirmací, analytických postupů, výběru vzorků a auditu účetních odhadů.

 

Více informací o vybraných činnostech Rady za minulé období je uvedeno v publikované zprávě na adrese https://www.rvda.cz/file/492/vz-cj-2017.pdf 

 

Hlavním úkolem Rady je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a nad činnostmi Komory auditorů České republiky, která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Rada dále provádí, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech. Má oprávnění k projednávání správních deliktů a ukládání sankcí ve správním řízení.

 

[1] zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o auditorech)


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)


Rada pro veřejný dohled nad auditem, IČO 72038080, se sídlem Vodičkova 1935/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město, kontaktní údaje: podatelna@rvda.cz, www.rvda.cz, ID datové schránky: pseh96i (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje v těchto případech:

·        pro účely vedení správních řízení, provádění kontrol a dalšího výkonu veřejné moci v rozsahu stanoveném právními předpisy (např. zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole).  Zpracováváme identifikační údaje účastníků řízení a jiných dotčených osob, případně další údaje požadované právními předpisy.  Příjemcem těchto osobních údajů může být vedle správce Komora auditorů, soudy a jiné orgány státní správy.

·        pro účely výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pro realizaci smluvních vztahů.  Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje možných smluvních stran a jejich zástupců a údaje o jejich kvalifikaci. Zpracování provádíme v rozsahu nezbytném pro splnění či uzavření smlouvy, popř. pro plnění právní povinnosti dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a daní.  V případě uzavření smluvního vztahu je vedle správce příjemcem těchto údajů třetí osoba, která pro správce zajišťuje služby v oblasti účetnictví.

Doba uložení osobních údajů je stanovena v závislosti na účelu zpracování a řídí se příslušnými předpisy.

Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat vůči správci práva na ochranu osobních údajů v rozsahu dle platných právních předpisů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování a právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly porušeny právní předpisy.

S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, případně přímo na pověřence správce prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec-pro-gdpr@rvda.cz

Tato informace ke zpracování osobních údaje je platná a účinná od 25.5.2018.

Informace ke zprávě o činnosti výborů pro audit


Povinnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem

K novým povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výborů pro audit, vypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.
Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

První zpráva o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu byla Radou zpracována a předložena 17. června 2016.  Druhá zpráva by měla být zpracována a předložena do 17. června 2019.

 
Časový harmonogram

V současné době připravuje výbor CEAOB, ve spolupráci s členskými státy EU, návrh formátu zprávy o činnosti výboru pro audit (včetně obsahu). Formát i obsah zprávy o činnosti výboru pro audit bude pro všechny země EU jednotný.


Z aktuálně dostupných informací výboru CEAOB vyplývá pro členské státy následující časový harmonogram