Aktuality
23.04.2018

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na Dodavatele služeb účetnictví a mzdové agendy


Rada pro veřejný dohled nad auditem vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

Dodavatele služeb účetnictví a mzdové agendy.

Hlavní požadavek je znalost účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

V případě splnění dalších požadavků zašlete nabídku na adresu Rady podatelna@rvda.cz nebo do datové schránky pseh96i nejpozději do 31. 5. 2018.

Zadávací dokumentace zde


více
21.03.2018

IFIAR zveřejňuje šestou Zprávu o zjištěních z kontrol za rok 2017

Mezinárodní organizace IFIAR zveřejnila již šestý průzkum, který shrnuje poznatky jejích členů z kontrol kvality auditorských společností, které jsou součástí šesti největších globálních sítí auditorských firem. Informace do zprávy poskytlo 40 členů organizace IFIAR včetně Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Ačkoli četnost zjištění z inspekcí jednotlivých auditů klesá, není pokles stejný ve všech zemích, které průzkum pokrývá.Celý průzkum je k dispozici zde.

Více informací o IFIAR je na adrese www.ifiar.org


více
26.02.2018

Informace ke zprávě o činnosti výborů pro audit

Povinnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem („Rada“)

K novým povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výborů pro auditvypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.

Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

První zpráva o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu byla Radou zpracována a předložena 17. června 2016.  Druhá zpráva by měla být zpracována a předložena do 17. června 2019.

Časový harmonogram

V současné době připravuje výbor CEAOB, ve spolupráci s členskými státy EU, návrh formátu zprávy o činnosti výboru pro audit (včetně obsahu). Formát i obsah zprávy o činnosti výboru pro audit bude pro všechny země EU jednotný.

Z aktuálně dostupných informací výboru CEAOB vyplývá pro členské státy následující časový harmonogram:

Termín

Popis

30.6.2018

Plenární zasedání výboru CEAOB – schválení formátu a obsahu zprávy o činnosti výboru   pro audit.

16.7.2018

Zveřejnění zprávy o činnosti výboru pro audit schválené plenárním zasedáním výboru CEAOB na webových stánkách Rady.

Zpráva bude zveřejněna v českém i anglickém jazyce.

31.12.2018

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě.

Období

Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2017.

Příklad:

  • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy  31.12.
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2016 byla schválena příslušným orgánem dne 30.6.2017.
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 25.6.2018.
  • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30.6.2017 do 25.6.2018
  • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2018.

 
více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem


V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, 
byl na zasedání Prezidia konaném dne 25. května 2017 v sídle Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vodičkova 1935/38, v Praze 1, zvolen prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem pan Ing. Pavel Racocha, MIA.