Aktuality
11.07.2019

Plenární zasedání výboru CEAOB

12. června 2019 se v Bruselu konalo 10. plenární zasedání výboru CEAOB. Členové CEAOB schválili Zprávu z průzkumu sankčních politik, postup pro sdílení neveřejných částí metodiky pro kontrolu auditu (CAIM - Common Audit Inspection Methodology) s regulátory mimo EU/EEA a iniciativu navrženou Podskupinou pro kontroly zaměřenou na komunikaci s veřejností. Účastníci dále diskutovali obecný přístup výboru CEAOB ke komunikaci se zainteresovanými stranami a postup prací na nezávazných stanoviscích a dalších připravovaných dokumentech. Zástupci tří členských států prezentovali systémy veřejného dohledu ve svých zemích se zaměřením na aktuální vývoj a s účastníky zasedání se podělili o dosavadní zkušenosti z dohledu. Předsedové podskupiny prezentovali aktuální stav prací v příslušných oblastech:

Předsedkyně Podskupiny pro mezinárodní standardy auditu informovala o připomínkování některých veřejných návrhů zveřejněných v poslední době tvůrci standardů a aktivity v oblasti jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (ESEF – European Single Electronic Format). Předseda Podskupiny pro sankční politiku prezentoval členům Zprávu o průzkumu sankčních politik v roce 2018. Předseda Podskupiny pro Mezinárodní adekvátnost a ekvivalenci informoval o stavu posouzení třetích zemí a předložil ke schválení výsledky posuzování. Koordinátoři Podskupiny pro kontroly informovali o aktuálních aktivitách, zejména o jednání podskupiny, které je plánované na 19. – 20. června v Lucemburku. Hlavními body programu na toto jednání je sdílení informací mezi členy, informace z databáze zjištění z kontrol a setkání se zástupci vybraných auditorských firem. Předseda Podskupiny pro monitoring trhu informoval o postupu prací na vývoji indikátorů monitoringu trhu a stavu sběru dat z jednotlivých zemí. V rámci komunikace se zainteresovanými stranami pozval CEAOB zástupce orgánu dohledu Spojených států amerických (PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board) a zástupce globální organizace orgánů dohledu (IFIAR – International Forum of Independent Audit Regulators), aby se s účastníky podělili o společné body zájmu, zejména v oblasti spolupráce mezi PCAOB a národními regulátory v EU. Zástupci IFIAR informovali o aktuálních projektech této organizace.


více
25.06.2019

Zpráva o činnosti Rady za rok 2018

Rada pro veřejný dohled nad auditem vydává zprávu o veřejném dohledu nad auditem v České republice za předcházející kalendářní rok: https://www.rvda.cz/file/526/zprava-o-cinnosti-2018.pdf


více
25.03.2019

Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018

Dotazník pro výbory pro audit CZ

Audit quality questionnaire ENG

 

Termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě –nejpozději do 31. 10. 2019


více
Archiv aktualit »

Informace ke zprávě o činnosti výborů pro audit


Povinnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem

K novým povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výborů pro audit, vypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.
Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

Více informací v sekci "Metodika" - https://www.rvda.cz/metodika 

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)


Rada pro veřejný dohled nad auditem, IČO 72038080, se sídlem Vodičkova 1935/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město, kontaktní údaje: podatelna@rvda.cz, www.rvda.cz, ID datové schránky: pseh96i (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje v těchto případech:

·       pro účely vedení správních řízení, provádění kontrol a dalšího výkonu veřejné moci v rozsahu stanoveném právními předpisy (např. zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole).  Zpracováváme identifikační údaje účastníků řízení a jiných dotčených osob, případně další údaje požadované právními předpisy.  Příjemcem těchto osobních údajů může být vedle správce Komora auditorů, soudy a jiné orgány státní správy.

·       pro účely výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pro realizaci smluvních vztahů.  Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje možných smluvních stran a jejich zástupců a údaje o jejich kvalifikaci. Zpracování provádíme v rozsahu nezbytném pro splnění či uzavření smlouvy, popř. pro plnění právní povinnosti dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a daní.  V případě uzavření smluvního vztahu je vedle správce příjemcem těchto údajů třetí osoba, která pro správce zajišťuje služby v oblasti účetnictví.

Doba uložení osobních údajů je stanovena v závislosti na účelu zpracování a řídí se příslušnými předpisy.

Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat vůči správci práva na ochranu osobních údajů v rozsahu dle platných právních předpisů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování a právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly porušeny právní předpisy.

 S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, případně přímo na pověřence správce prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec-pro-gdpr@rvda.cz

Tato informace ke zpracování osobních údaje je platná a účinná od 25. 5. 2018.