Aktuality
26.02.2018

Informace ke zprávě o činnosti výborů pro audit

Povinnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem („Rada“)

K novým povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výborů pro auditvypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.

Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

První zpráva o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu byla Radou zpracována a předložena 17. června 2016.  Druhá zpráva by měla být zpracována a předložena do 17. června 2019.

Časový harmonogram

V současné době připravuje výbor CEAOB, ve spolupráci s členskými státy EU, návrh formátu zprávy o činnosti výboru pro audit (včetně obsahu). Formát i obsah zprávy o činnosti výboru pro audit bude pro všechny země EU jednotný.

Z aktuálně dostupných informací výboru CEAOB vyplývá pro členské státy následující časový harmonogram:

Termín

Popis

30.6.2018

Plenární zasedání výboru CEAOB – schválení formátu a obsahu zprávy o činnosti výboru   pro audit.

16.7.2018

Zveřejnění zprávy o činnosti výboru pro audit schválené plenárním zasedáním výboru CEAOB na webových stánkách Rady.

Zpráva bude zveřejněna v českém i anglickém jazyce.

31.12.2018

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě.

Období

Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2017.

Příklad:

  • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy  31.12.
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2016 byla schválena příslušným orgánem dne 30.6.2017.
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 25.6.2018.
  • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30.6.2017 do 25.6.2018
  • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2018.

více
26.02.2018

Informace o auditorech podle článku 16 odst. 3 písm. a) nařízení č. 537/2014

Podle článku 16 odst. 3 písm. a) nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (dále jen „nařízení“) musí mít auditovaný subjekt možnost vyzvat kteréhokoliv statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen článek 17 odst. 3 a že pořádání výběrového řízení žádným způsobem nezamezí účasti společností, které získaly v dotyčném členském státě v předchozím kalendářním roce méně než 15 % celkových odměn za audit od subjektů veřejného zájmu.

Pro účely tohoto ustanovení je povinností příslušného orgánu, tj. Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), zveřejnit seznam dotčených statutárních auditorů a auditorských společností, který bude každoročně aktualizován. Rada při své činnosti k 31. 12. 2017 nezjistila u žádného z jí kontrolovaných auditorů překročení 15% limitu podle článku 16 nařízení. V tomto smyslu je proto diskriminační přístup obecně vyloučen. V dalším si Rada dovoluje odkázat na rejstřík auditorů vedený Komorou auditorů České republiky. Vedení zvláštního seznamu se s ohledem na uvedené skutečnosti jeví jako nadbytečné.


více
04.01.2018

Seminář „Kudy kam labyrintem auditu“

Dne 5. října 2017 proběhl v Brně seminář organizovaný společně Nejvyšším správním soudem, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Komorou auditorů ČR. Jednotlivá vystoupení zástupců dohledového orgánu i profesní samosprávy byla zaměřena nejen na problematiku aktuální právní regulace auditu, ale také na osvětlení základních principů a východisek, z nichž vychází (či by měla vycházet) práce každého auditora. Prostor byl věnován kritickému zhodnocení evropské reformy auditu, vztahu samosprávy a dohledu, včetně nového kompetenčního rámce po novele 299/2016 Sb., i problematice organizačního zajištění systému kontroly kvality a následného sankcionování. 

Cílem bylo zdůraznit veřejný zájem na řádném výkonu auditorské činnosti a s tím související nutnost preventivního působení obou orgánů jak v rovině kontrolní, tak sankční. Za leitmotiv výkladu proto možno považovat ideu, že činnost obou orgánů je efektivní a chrání veřejný zájem tehdy, je-li schopna zajistit včasné postihování nedostatků v činnosti auditorů a předcházet eventuálním škodám v důsledku nekvality auditorských služeb. To úzce souvisí s auditem chápaným primárně jak služba veřejnosti poskytující vysoce profesionální ujištění ve vztahu k (nejen) finanční situaci auditovaného klienta. Obsah semináře byl zúčastněnými soudci hodnocen velmi kladně a lze jen věřit, že dále napomůže kvalifikovanému věcnému rozhodování jednotlivých kauz, které budou posuzovány mocí soudní. 


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.

Plenární zasedání organizace IFIAR


 

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem


V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů,
byl na zasedání Prezidia konaném dne 25. května 2017 v sídle Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vodičkova 1935/38, v Praze 1, zvolen prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem pan Ing. Pavel Racocha, MIA.