CZ

Systém zajištění kvality

Kontroly kvality podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 93/2009 Sb. („zákon o auditorech") definuje v § 24 - 24g a 39c systém zajištění kvality, jeho organizaci a rozsah a stanovuje podmínky, které mají zajistit nezávislost a odbornost osob provádějících kontroly kvality. V souladu se zákonem o auditorech organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu kontrolní výbor.

Kontrolorem kvality může být osoba, která splňuje požadavky § 24c zákona o auditorech a absolvovala školení zaměřené na oblast kontroly kvality.

Kontroly kvality jsou prováděny v souladu s Řádem ke kontrolám kvality, který je závazným vnitřním předpisem Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Pro zabezpečení výkonu kontrol kvality u auditorů provádějících povinný audit subjektů veřejného zájmu bylo v rámci vnitřní organizace činností zřízeno Kontrolní oddělení, ve kterém je 5 kontrolorů kvality.

Systém zajištění kvality zahrnuje kontroly kvality organizované a řízené:

  • Kontrolním výborem Rady (kontrola kvality u auditorů / auditorských společností, které mají subjekty veřejného zájmu) a
  • Dozorčí komisí Komory (kontrola kvality auditorů / auditorských společností, které nemají subjekty veřejného zájmu)

Plán kontrol

V každém kalendářním pololetí předkládá Komora Radě návrh plánu na provedení kontrol kvality organizovaných a řízených Dozorčí komisí. V návrhu plánu Komora uvede jméno auditora, u něhož
je kontrola kvality plánována, jméno nebo jména kontrolorů kvality pověřených k provedení kontroly kvality, jméno vedoucího kontrolní skupiny a termín zahájení kontroly kvality.

Rada zpracuje plán kontrol kvality Kontrolního výboru a Dozorčí komise pro účely splnění těchto kritérií:

Systém zajištění kvality musí splňovat tato kritéria:

  • je nezávislý na kontrolovaných auditorech,
  • podléhá veřejnému dohledu,
  • kontrolu kvality provádí kontrolor kvality za splnění podmínek stanovených zákonem o auditorech,
  • provedení kontroly kvality se stanovuje na základě analýzy rizik

Při zpracování plánu kontrol zohlední Rada návrh plánu předložený Komorou. Celkový plán kontrol kvality obsahuje jméno auditora, u něhož je kontrola kvality plánována, jméno nebo jména kontrolorů kvality pověřených k provedení kontroly kvality, jméno vedoucího kontrolní skupin.

Seznam kontrolorů kvality Rady pro veřejný dohled nad auditem:

Jméno

Funkce

Ing. Michal Brandejs

kontrolor

Ing. Veronika de Abreu

kontrolor

Ing. Jiří Diepolt

kontrolor

Ing. Miluše Pavingerová

kontrolor

RNDr. Eva Racková, CISA

kontrolor, ředitelka kanceláře Rady

Ing. Zuzana Sedláková

kontrolor

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

kontrolor

Ing. Jana Švenková

kontrolor