Legislativa


Zveřejnění první sady otázek a odpovědí týkajících se aplikace zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů,  a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, na webových stránkách Ministerstva financí.

Odkaz: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/externi-audit/otazky-a-odpovedi-externi-audit

Novela zákona o auditorech vyhlášena ve Sbírce zákonů

Účinnost novely zákona č. 299/2016Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, je první den měsíce následujícího po měsíci vyhlášení této novely ve Sbírce zákonů, tj. od 1. října 2016.

Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb. zde

Znění novely zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů: zde

Rejstřík auditorů/auditorských společností vede Komora auditorů České republiky.

Legislativní dokumenty:

Konsolidované znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (konsolidované znění) – CZE verze

Směrnice Evropského parlamentu a Rary 2006/43/ES (konsolidované znění) – AJ verze

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 – CZE verze

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 – AJ verze

Odpovědi na vybrané otázky související s aplikací evropských předpisů k auditu lze nalézt také v Q&A publikovaných Evropskou komisí:

Question and Answers (k 03. 09. 2014)

Additional Question and Answers (k 01. 02. 2016)

Additional Question and Answers (k 31. 03. 2016)

Vnitřní předpisy RVDA: