CZ

Legislativa a knihovnaLEGISLATIVA
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES
  • Konsolidované znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS
KNIHOVNA

 

Užitečné odkazy a informace:

  • Zveřejnění první sady otázek a odpovědí týkajících se aplikace zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, na webových stránkách Ministerstva financí.

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/externi-audit/otazky-a-odpovedi-externi-audit

  • Odpovědi na vybrané otázky související s aplikací evropských předpisů k auditu lze nalézt také v Q&A publikovaných Evropskou komisí
  • Znění Etického kodexu, auditorské standardy a další metodické materiály jsou k dispozici na webových stránkách Komory auditorů České republiky: https://www.kacr.cz/
  • Monitoring the fee cap of non-audit services

Monitoring the fee cap of non-audit services

(pdf, 234 KB)