CZ

KontaktySÍDLO

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Vodičkova 1935/38,
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 720 38 080

Telefon: +420 222 167 692

e-mail: podatelna@rvda.cz

Datová schránka

ID datové schránky Rady
pro veřejný dohled
nad auditem:
pseh96i

 

Úřední hodiny podatelny

Po, Pá 8-16,30 hod.

 

Úřední hodiny pro osobní návštěvu (po telefonické domluvě)

Po, St 8-16,30 hod.

 

GDPR

S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet přímo na pověřence správce prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec-pro-gdpr@rvda.cz

Podrobnosti o GDPR: zde

 

sekretariát

Bc. Veronika Klapště, MSc.

veronika.klapste@rvda.cz

sekretariát

Anna Vosátková

anna.vosatkova@rvda.cz

ředitelka kanceláře

RNDr. Eva Racková, CISA

eva.rackova@rvda.cz

právník

JUDr. Milan Cigánek, LL.M.

milan.ciganek@rvda.cz

právník

Mgr. Jana Ohlídalová

jana.ohlidalova@rvda.cz

právník

Mgr. Dagmar Kramlová

dagmar.kramlova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Jana Švenková

jana.svenkova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Michal Brandejs

michal.brandejs@rvda.cz

kontrolor

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

martina.smetanova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Jiří Diepolt

jiri.diepolt@rvda.cz

kontrolor

Ing. Miluše Pavingerová

miluse.pavingerova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Veronika de Abreu

veronika.deabreu@rvda.cz

Prezident

Ing. Pavel Racocha, MIA

členka Prezidia

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

člen Prezidia

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

člen Prezidia

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

člen Prezidia

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

člen Prezidia

Mgr. Petr Gavlas

ELEKTRONICKÁ ADRESA RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM:

PODATELNA@RVDA.CZ

 

SYSTÉM PRO PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ POVINNOSTÍ:


 • Rada pro veřejný dohled nad auditem tímto v souladu s § 40e zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“) informuje o zřízení systému pro přijímání oznámení o porušení nebo domnělém porušení povinností podle zákona o auditorech, jiného právního předpisu upravujícího výkon auditorské činnosti, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, etického kodexu, vnitřních předpisů Komory nebo auditorských standardů.
 • Oznámení může učinit statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, auditorská společnost, jejich zaměstnanci a fyzické osoby, které jsou pro ně činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu. Oznámení od jiných osob se nepřipouští.
 • Postupy přijímání a vyřizování oznámení se řídí obdobně § 16 až 21 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oznámení lze podat ústně (osobně) nebo písemně. O ústním oznámení se pořídí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. Písemná oznámení se zasílají na e-mailovou adresu pověřeného zaměstnance nebo je lze vhodit do schránky umístěné vedle vstupních dveří do kanceláří Rady ve 3. patře budovy na adrese Vodičkova 1935/38, Praha 1.
 • Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem, ledaže je pověřený zaměstnanec povinen tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li pověřený zaměstnanec informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
 • Pověřeným zaměstnancem je právník Rady JUDr. Milan Cigánek, LL.M., e-mail: milan.ciganek@rvda.cz.

PRAVIDLA PRO POTVRZOVÁNÍ DORUČENÍ DATOVÝCH ZPRÁV:

Rada potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzující zprávy odesílateli. Rada zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Rada zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí Radě jako nedoručitelná, Rada provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xls, jpg, rtf a txt.
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
 • Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zaslané na elektronickou adresu podatelna@rvda.cz, případně na korespondenční adresu Rady se vyřizují do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Forma podání:

 • písemná,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím elektronické adresy Rady, nebo
 • v elektronické podobě, podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.