CZ

KontaktySÍDLO

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Vodičkova 1935/38,
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 720 38 080

Telefon: +420 222 167 692

e-mail: podatelna@rvda.cz

Datová schránka

ID datové schránky Rady
pro veřejný dohled
nad auditem:
pseh96i

 

Úřední hodiny podatelny

Po, Pá 8-16,30 hod.

 

Úřední hodiny pro osobní návštěvu (po telefonické domluvě)

Po, St 8-16,30 hod.

 

GDPR

S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet přímo na pověřence správce prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec-pro-gdpr@rvda.cz

Podrobnosti o GDPR: zde

 

sekretariát

Bc. Veronika Klapště, MSc.

veronika.klapste@rvda.cz

sekretariát

Bc. Alena Marková, DiS.

+420 739 110 691

alena.markova@rvda.cz

ředitelka kanceláře

RNDr. Eva Racková, CISA

eva.rackova@rvda.cz

právník

JUDr. Milan Cigánek, LL.M.

milan.ciganek@rvda.cz

právník

Mgr. Jana Ohlídalová

jana.ohlidalova@rvda.cz

právník

Mgr. Dagmar Kramlová

dagmar.kramlova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Jana Švenková

jana.svenkova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Michal Brandejs

michal.brandejs@rvda.cz

kontrolor

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

martina.smetanova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Jiří Diepolt

jiri.diepolt@rvda.cz

kontrolor

Ing. Miluše Pavingerová

miluse.pavingerova@rvda.cz

kontrolor

Ing. Veronika de Abreu

veronika.deabreu@rvda.cz

Prezident

Ing. Pavel Racocha, MIA

členka Prezidia

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

člen Prezidia

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

člen Prezidia

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

člen Prezidia

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

člen Prezidia

Mgr. Petr Gavlas

ELEKTRONICKÁ ADRESA RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM:

PODATELNA@RVDA.CZ

Zavedením této e-mailové adresy Rada pro veřejný dohled nad auditem v souladu s ustanovením § 40e zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“) plní povinnost zřízení účinného mechanismu k hlášení porušení nebo domnělého porušení ZoA, jiného právního předpisu upravujícího výkon auditorské činnosti, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, etického kodexu, vnitřních předpisů Komory a auditorských standardů podle § 18 ZoA.

Zaslané hlášení je ve smyslu správního práva považováno za podnět, tj. neformální úkon, pro který správní řád nevyžaduje žádné formální ani obsahové náležitosti. Podnět nemá povahu podání; ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se nepoužije. Pro potřeby dalšího nakládání se zaslaným hlášením je nicméně nezbytné, aby obsahovalo identifikaci osoby odpovědné za porušení povinnosti a konkretizaci jejího údajného protiprávního jednání. Doručené hlášení bude postoupeno k vyřízení příslušnému orgánu Rady.

Osobní údaje osoby či osob zasílajících hlášení prostřednictvím uvedené e-mailové adresy nebudou sdělovány třetím stranám, případného účastníka správního řízení nevyjímaje.

Pokud o to ten, kdo učinil hlášení, požádá, je mu Rada povinna sdělit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy hlášení obdržela, jakým způsobem s ním naložila, popřípadě, že jej postoupila jinému příslušnému správnímu orgánu. Povinnost Rady podle předchozí věty platí jen tehdy, pokud osoba, která hlášení učinila, zároveň uvedla příslušné identifikační údaje, které umožní jí takové sdělení adresovat.

V případě, že bude hlášení shledáno důvodným, bude příslušný orgán Rady postupovat v rámci jemu zákonem svěřených kompetencí, zejména pak umožní osobě, která je údajně odpovědná za porušení nebo domnělé porušení právní povinnosti, aby se k věci vyjádřila nebo podala vysvětlení. Povede-li podané hlášení k zahájení správního řízení z moci úřední, bude postupováno podle správního řádu a případných zvláštních zákonů upravujících dílčí procesní pravidla s ohledem na povahu předmětu řízení v konkrétním případě.


PRAVIDLA PRO POTVRZOVÁNÍ DORUČENÍ DATOVÝCH ZPRÁV:

Rada potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzující zprávy odesílateli. Rada zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Rada zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí Radě jako nedoručitelná, Rada provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xls, jpg, rtf a txt.
  • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  • Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zaslané na elektronickou adresu podatelna@rvda.cz, případně na korespondenční adresu Rady se vyřizují do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Forma podání:

  • písemná,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • prostřednictvím elektronické adresy Rady, nebo
  • v elektronické podobě, podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.