CZ

GDPR

Rada pro veřejný dohled nad auditem, IČO: 72038080, se sídlem Vodičkova 1935/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

kontaktní údaje: podatelna@rvda.cz, www.rvda.cz, ID datové schránky: pseh96i

(dále jen „správce") zpracovává osobní údaje v těchto případech:

  • pro účely vedení správních řízení, provádění kontrol a dalšího výkonu veřejné moci v rozsahu stanoveném právními předpisy (např. zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole). Zpracováváme identifikační údaje účastníků řízení a jiných dotčených osob, případně další údaje požadované právními předpisy. Příjemcem těchto osobních údajů může být vedle správce Komora auditorů, soudy a jiné orgány státní správy.
  • pro účely výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pro realizaci smluvních vztahů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje možných smluvních stran a jejich zástupců a údaje o jejich kvalifikaci. Zpracování provádíme v rozsahu nezbytném pro splnění či uzavření smlouvy, popř. pro plnění právní povinnosti dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a daní. V případě uzavření smluvního vztahu je vedle správce příjemcem těchto údajů třetí osoba, která pro správce zajišťuje služby v oblasti účetnictví.

Doba uložení osobních údajů je stanovena v závislosti na účelu zpracování a řídí se příslušnými předpisy.

Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat vůči správci práva na ochranu osobních údajů v rozsahu dle platných právních předpisů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování a právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly porušeny právní předpisy.

S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, případně přímo na pověřence správce prostřednictvím e-mailové adresy:  poverenec-pro-gdpr@rvda.cz

Tato informace ke zpracování osobních údaje je platná a účinná od 25. 5. 2018.