CZ

Působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem („Rada") je vymezena v § 37 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

V souladu s tím Rada:

  • vykonává veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky v rozsahu stanoveném zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech,
  • je určeným příslušným orgánem podle čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektu veřejného zájmu,
  • vykonává působnost příslušného orgánu podle výše uvedeného nařízení, neurčí-li zákon o auditorech v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu výkon působnosti jinému orgánu,
  • vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve věcech podle hlavy XI zákona o auditorech, rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví zákon o auditorech.

Rada vykonává veřejný dohled nad:

  • kontrolou dodržování ustanovení zákona o auditorech, auditorských standardů podle § 18 zákona o auditorech, etického kodexu a vnitřních předpisů Komory auditory a orgány Komory,
  • organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí,
  • organizací a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou,
  • uplatňováním kárných a jiných opatření Komorou při řízeních proti auditorům, případně osobám registrovaným podle § 47 zákona o auditorech.

Další činnosti zajišťované Radou jsou vymezené v § 38 odst. 2 zákona o auditorech.