CZ

Přichází nový typ auditu: kromě účetnictví se budou u firem kontrolovat i nefinanční zprávy o udržitelném rozvoji

V souladu s evropskou legislativou budou od příštího roku velké české firmy kromě klasických účetních závěrek vypracovávat také zprávy o udržitelném rozvoji, tzv. reporting udržitelnosti (ESG). Tyto nefinanční informace se mají týkat zejména otázek životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých záležitostí, respektování lidských práv a boje proti korupci a úplatkařství. A protože tím, kdo bude tyto zprávy hodnotit jsou auditoři, byl v pořadí již 9. ročník konference interních a externích auditorů věnován právě tomuto tématu. Setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 9. listopadu 2023 v novém sídle Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze, uspořádal NKÚ již tradičně ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, Komorou auditorů ČR, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Ministerstvem financí.

„Firmy už nehledí jen na nejlepší kvalitu a nejnižší cenu. Významnou roli začíná mít to, jak potenciální dodavatel snižuje svou uhlíkovou stopu a zda se do jeho podnikání propsaly zásady sociální odpovědnosti a základní etiky," uvedl na konferenci prezident NKÚ Miloslav Kala. Podle některých zdrojů mají ESG faktory vliv už na 80 % všech investičních rozhodnutí: „Tyto faktory jsou prý novou, ovšem nepostradatelnou ingrediencí receptu na úspěch ve výběrových řízeních a tendrech," doplnil Kala.

Téma konference označil prezident NKÚ za nanejvýš aktuální i v souvislosti se způsobem výstavby nového sídla úřadu: „Snaha o zelenou a sociálně odpovědnou budovu stála už u samého zrodu našeho nového sídla. Díky využití lodní dopravy se snížila jeho uhlíková stopa o 22 a půl tuny CO2, NKÚ kladl velký důraz především na energetickou úspornost stavby. Pod budovou je 40 geotermálních vrtů, které slouží nejen k topení, ale v létě i k chlazení. Energetický mix doplňuje fotovoltaika. Budova má zelené střechy a samozřejmostí jsou retenční nádrže na dešťovku," vyjmenoval prezident NKÚ.

Vrchní ředitel sekce Daně a cla Ministerstva financí Stanislav Kouba na konferenci hovořil o zavádění Směrnice o nefinančním reportování do českého práva. V první fázi budou zprávu o udržitelnosti za účetní období 2024 podávat zejména velké firmy s více než 500 zaměstnanci: „Jedná se o účetní jednotky, které již mají povinnost reportovat nefinanční informace. Velký přínos ale spatřuji v tom, že kdokoliv se k tomu může připojit dobrovolně," dodal. Ověřování zpráv o udržitelnosti bude podle Kouby prováděno výhradně auditory. „Směrnice obsahuje rozsáhlé nároky na profesi ověřovatelů – zejména nároky na odbornou přípravu, profesní etiku, nezávislost, nestrannost, důvěrnost či profesní tajemství," zdůraznil Stanislav Kouba.

Prezident Českého institutu interních auditorů Tomáš Pivoňka hovořil o roli interního auditu při posuzování nefinanční výkonnosti firmy. „Vzhledem k svému komplexnímu pohledu na firmu by měl interní auditor mít poradní roli při zavádění ESG reportingu, měl by asistovat při stanovení veřejných cílů a radit při zavádění ESG kultury ve firmě. Ve chvíli, kdy už je ESG program zaveden, přichází na řadu klíčová hodnota interního auditu, kterou je objektivní a nezávislé hodnocení ESG rizik, ESG kultury a hodnocení úplnosti, správnosti dat a jejich soulad s legislativou. Interní auditor by měl sloužit i jako podpora externího auditora při ověření zprávy o udržitelném rozvoji," dodal Pivoňka.

Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti popsala ve svém vystoupení ředitelka Rady pro veřejný dohled nad auditem Eva Racková. Připomněla, že audity ESG se budou týkat i dopadů na osoby. V rámci těchto sociálních informací se budou např. podrobně zkoumat rozdíly v odměňování žen a mužů. S podrobnostmi spojenými s vykazováním udržitelnosti z pohledu samotného auditora přítomné seznámila předsedkyně podvýboru ESG Komory auditorů ČR Petra Jirková Bočáková.

Prezentace účastníků najdete na www.nku.cz