best givenchy slippers for men 757424 review search for pattern stack within the fashionable layout.in the late 19th century, the ribs of the interior of the large european railway station were the source of inspiration for exact vapesstores.es. GDPR | Rada pro veřejný dohled nad auditem
CZ

GDPR

Rada pro veřejný dohled nad auditem, IČO: 72038080, se sídlem Vodičkova 1935/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

kontaktní údaje: podatelna@rvda.cz, www.rvda.cz, ID datové schránky: pseh96i

(dále jen „správce") zpracovává osobní údaje v těchto případech:

  • pro účely vedení správních řízení, provádění kontrol a dalšího výkonu veřejné moci v rozsahu stanoveném právními předpisy (např. zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole). Zpracováváme identifikační údaje účastníků řízení a jiných dotčených osob, případně další údaje požadované právními předpisy. Příjemcem těchto osobních údajů může být vedle správce Komora auditorů, soudy a jiné orgány státní správy.
  • pro účely výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pro realizaci smluvních vztahů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje možných smluvních stran a jejich zástupců a údaje o jejich kvalifikaci. Zpracování provádíme v rozsahu nezbytném pro splnění či uzavření smlouvy, popř. pro plnění právní povinnosti dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a daní. V případě uzavření smluvního vztahu je vedle správce příjemcem těchto údajů třetí osoba, která pro správce zajišťuje služby v oblasti účetnictví.

Doba uložení osobních údajů je stanovena v závislosti na účelu zpracování a řídí se příslušnými předpisy.

Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat vůči správci práva na ochranu osobních údajů v rozsahu dle platných právních předpisů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování a právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly porušeny právní předpisy.

S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, případně přímo na pověřence správce prostřednictvím e-mailové adresy:  poverenec-pro-gdpr@rvda.cz

Tato informace ke zpracování osobních údaje je platná a účinná od 25. 5. 2018.