CZ

Seminář k 10. výročí založení Rady pro veřejný dohled nad auditem

Seminář k 10. výročí založení Rady pro veřejný dohled nad auditem


Rada pro veřejný dohled nad auditem oslavila 10. září 2019 desáté výročí svého založení v prostorách České národní banky odborným mezinárodním seminářem. V kongresovém centru České národní banky se tak krátce po poledni sešli zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada"), Výboru evropských orgánů dohledu nad auditem (dále jen „CEAOB"), nizozemského dohledového orgánu nad finančním trhem AFM, slovenského Úradu pre dohlad nad výkonom auditu (dále jen „UDVA"), Ministerstva financí České republiky (dále jen „MF ČR"), České národní banky (dále jen „ČNB"), Komory auditorů ČR (dále jen „Komora"), Vysoké školy ekonomické (dále jen „VŠE") a hosté.


Seminář zahájil úvodním slovem současný prezident Rady Pavel Racocha, který přivítal hosty a následně v průběhu svého vystoupení v rámci semináře zhodnotil desetileté působení RVDA od jejího založení až po současnost. Ve svém vystoupení zmínil zejména novelu zákona o auditorech, která měla zásadní vliv na povinnosti a pravomoci RVDA, ocenil dobrou spolupráci s MF ČR a Komorou při utváření kompetencí a působnosti Rady. V další části svého vystoupení uvedl statistické informace o auditorech či auditorských společnostech subjektů veřejného zájmu na českém trhu a klíčových zjištěních z kontrol kvality prováděných Radou.


Po úvodním slovu prezidenta Rady se ujal slova Tomáš Vyhnánek, náměstek ministryně financí pro finanční řízení a audit. Ten ve svém vystoupení taktéž zhodnotil působnost Rady, ocenil a poděkoval za vysokou úroveň kontrol prováděných Radou, přislíbil i nadále finanční podporu MF ČR a popřál Radě mnoho úspěchů do dalších let působení.


Jako první ze zahraničních hostů promluvil Ralf Bose, předseda Výboru CEAOB a ředitel německého orgánu dohledu, který posluchačům nejprve přiblížil misi a složení Výboru CEAOB a následně zhodnotil faktory ovlivňující kvalitu auditu, mezi nimiž zdůraznil například dodržování nezávislosti, růst ziskovosti v oblasti poradenství vůči ziskům z auditu, vývoj a trendy trhu, firemní kulturu, datovou analýzu a monitoring kvality auditu. Za úspěch považuje vytvoření rozsáhlé databáze zjištění z kontrol kvality, metodologie v oblasti systému řízení kvality auditu CAIM (Common Audit Inspection Mthodology) a sdílení dobré praxe mezi dohledovými orgány a auditory.


Na vystoupení předsedy Výboru CEAOB navázal Martijn Duffels, senior manažer nizozemského dohledového orgánu nad finančním trhem AFM. Ve svém vystoupení komentoval zejména působnost dohledových orgánů a jejich vliv na snižující se počet negativních zjištění z kontrol kvality, výsledky studií v oblasti kvality auditorských společností provádějících audity subjektů veřejného zájmu a prezentoval výsledky hodnocení auditorských společností v Nizozemí v oblastech řízení a firemní kultury.


První blok semináře zakončil předseda slovenské rady UDVA Peter Hrnčiar, který hodnotil současnou situaci na trhu slovenských auditorských společností. Z jeho vystoupení vyplynulo, že audit subjektů veřejného zájmu na Slovensku je téměř výhradně zajišťován auditorskými společnostmi „Big 4" a vstup dalších auditorských firem na tento trh je velmi obtížný.

Hodnotícím ohlédnutím k začátkům institucionalizovaného veřejného dohledu nad auditem v České republice z úst guvernéra ČNB a také historicky prvního prezidenta Rady, Jiřího Rusnoka, započala druhá část semináře. Ten ve svém vystoupení mimo jiné zmínil zpřísněnou speciální regulaci pro finanční trhy, včetně posílených požadavků na správu a řízení, řízení rizik, řádně vedené účetnictví, požadavek na fungující vnitřní kontrolní mechanismy a také na transparentnost účetních jednotek. Situaci v České republice v oblasti externího auditu zhodnotil jako celkově dobrou. Guvernér dále uvedl, že ČNB aktivně podporuje účelnou koordinaci a harmonizaci postupů s vazbou na účetnictví a audit, založenou na sdílení funkční a efektivní praxe v České republice i na mezinárodní úrovni. Případné rozšiřování požadavků práva Evropské unie v oblasti externího auditu však ČNB nepodporuje, neboť menší rozsah regulací může vést podle jeho názoru k lepší adresnosti, účinnosti a vymahatelnosti kvality.


Odborný seminář byl zakončen panelovou diskuzí, v jejímž rámci padla řada otázek zejména z oblastí kontroly kvality a dohledu nad auditem. Následně hosté pokračovali v diskuzích i v rámci neformálního koktejlu.


Prezentace vystupujících s odkazy na další odborné materiály jsou k dispozici zde.