CZ

Disciplinární výborPředseda výboru: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Členové výboru: JUDr. Jan Bárta, CSc.; RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA; JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.; Ing. Michaela Kubýová.

Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o sankcích podle hlavy XI. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným disciplinárním výborem je Prezidium. Podrobnosti řízení o přestupcích upravuje Disciplinární řád Rady. Disciplinární výbor dále vykonává působnost při provádění šetření podle § 40b zákona o auditorech. Je-li to potřebné, spolupracuje disciplinární výbor při organizaci a zajištění mimořádné kontroly kvality nebo šetření podle § 40b zákona o auditorech s kontrolním výborem a kontrolním týmem. Disciplinární výbor má pět členů a v jeho čele stojí předseda jmenovaný prezidentem Rady na návrh Prezidia.