CZ

Prezidium

Výkonným orgánem Rady je Prezidium, které vykonává svou působnost podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech nebo Nařízení EU č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, pokud nepřísluší zároveň jiným orgánům Rady. Prezidium je šestičlenné, jeho členy jmenuje dle zákona o auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Prezidium Rady zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Jednání svolává a řídí prezident Rady, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Prezidia. Požádá-li písemně jeden z členů Prezidia o svolání mimořádného zasedání, svolá prezident toto zasedání nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení žádosti. Zasedání Prezidia jsou neveřejná. Prezident Rady je jejím statutárním orgánem.

Ing. Pavel Racocha, MIA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (dnešní fakulta financí a účetnictví) a Kolumbijskou universitu v New Yorku se specializací na mezinárodní vztahy a řízení hospodářských politik. Od roku 1991 pracoval v České národní bance, kde byl u zrodu bankovního dohledu a u počátků bankovní regulace v České republice. V letech 1996-1997 působil ve Světové bance ve Washingtonu v oblasti rozvoje finančního trhu v členských zemích. I v pozdějších letech se příležitostně podílel na práci Mezinárodního měnového fondu v oblasti rozvoje finančního trhu. V letech 1999-2005 byl členem bankovní rady ČNB. Od roku 2005 do roku 2014 působil v interním auditu skupiny Société Générale, nejprve s odpovědností za Komerční banku a od roku 2010 za všechny společnosti skupiny SG v devíti zemích regionu střední Evropy. Od roku 2014 je předsedou představenstva a výkonným ředitelem KB Penzijní společnosti, a.s. Byl členem Výboru Evropských Bankovních Supervizorů (CEBS), Výboru pro bankovní dohled v Evropské centrální bance, řady pracovních skupin při Bazilejském výboru pro bankovní dohled. Od roku 2008 do 2014 byl předsedou Komise pro interní audit České bankovní asociace. V letech 2012-2014 byl členem Rady Českého institutu interních auditorů. Od roku 2013 působí v kontrolní komisi Institutu členů správních orgánů (CIoD). Je členem Správní rady Akademie múzických umění v Praze.

Mgr. Petr Gavlas

Patří k odborníkům v oblasti regulace a dohledu finančního, resp. kapitálového trhu. Od r. 2004 působil v Komisi pro cenné papíry a od r. 2006 v České národní bance v oblasti regulace finančního trhu a mezinárodní spolupráce, včetně zastupování České národní banky v stálém výboru Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro po-obchodní infrastrukturu. Od roku 2020 působí jako vedoucí útvaru, v jehož působnosti je příprava a implementace právních předpisů a dalších regulatorních výstupů týkajících se podnikání na finančním trhu ČR a dohledu nad ním, mimo jiné též v oblasti požadavků na transparentnost emitentů a pravidel proti zneužití trhů.


prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Odborník v oboru finančního práva, daňového a pojišťovacího práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě a v současné době zastává funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy. V letech 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. V současnosti je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, Právnické fakulty, členkou vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, členkou rady Národního technického muzea v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, členkou Etického výboru České asociace pojišťoven, členkou kárného senátu Nejvyššího správního soudu, předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a místopředsedkyní Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc.

Prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. dlouhodobě pracuje na Katedře manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, v letech 1991 – 2014 jako vedoucí katedry. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, jako předseda Akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a Fakulty strojní ČVUT v Praze a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN). Významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí - zejména při zpracování projektů manažerského řízení či jejich částí v řadě podniků.

Prof. Král se také významně angažuje v oblasti profesního vzdělávání účetních a finančních pracovníků. Od roku 1998 do roku 2017 působil na KA ČR jako člen Výkonného výboru a předseda Výboru pro auditorské zkoušky, od roku 1997 na Svazu účetních - jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání, od roku 2013 na Radě pro veřejný odhled nad auditem – jako člen Komise pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Patří k odborníkům v oblasti kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace.
Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, kde následně získal docenturu a
profesuru. Od roku 1990 působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde mezi lety 2000–2003 a 2006–2014 zastával funkci proděkana pro vědu a doktorské studium. Od dubna 2014 je prorektorem pro vědu a výzkum VŠE. Byl členem oborové komise GA ČR pro společenské vědy, členem prezídia Komise pro cenné papíry a členem rozkladové komise České národní banky. V současnosti je členem vědeckého grémia České bankovní asociace, členem vědecké rady VŠE a Fakulty financí a účetnictví VŠE a také členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers.

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

V letech 1987 – 1993 pracoval ve státní správě jako ředitel odboru ekonomických informací a analýz na FMEP, FMHSE a jako ředitel odboru privatizace na MPO ČR. V České spořitelně působí od roku 1993, kde původně pracoval jako ředitel úseku kapitálových investic. Ředitelem úseku interního auditu České spořitelny, a.s. je od roku 1994. Profesi interního auditu v souladu s Mezinárodním rámcem profesionální praxe interního auditu prosazuje nejenom v samotné bance, ale v celé finanční skupině České spořitelny, a.s. Je jedním ze zakladatelů auditorské profese v ČR. Zastával v roce 1989-1993 funkci prezidenta Unie auditorů, jako předchůdce KAČR. Po vzniku Komory auditorů ČR vykonával do roku 1997 funkci viceprezidenta. Na rozvoji profese interního auditu v ČR se v letech 1998 – 2002 intenzivně podílel z pozice prezidenta Českého institutu interních auditorů. V oblasti rozvoje profese IA úzce spolupracuje s mezinárodním institutem - The Institute of Internal Auditors (IIA). V současné době je členem čestného prezídia ČIIA a členem IIA. Bohuslav Poduška je držitelem celosvětově uznávané certifikace CIA a CRMA.