CZ

Prezidium

Výkonným orgánem Rady je Prezidium, které vykonává svou působnost podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech nebo Nařízení EU č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, pokud nepřísluší zároveň jiným orgánům Rady. Prezidium je šestičlenné, jeho členy jmenuje dle zákona o auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Prezidium Rady zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce. Jednání svolává a řídí prezident Rady, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Prezidia. Požádá-li písemně jeden z členů Prezidia o svolání mimořádného zasedání, svolá prezident toto zasedání nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení žádosti. Zasedání Prezidia jsou neveřejná. Prezident Rady je jejím statutárním orgánem.

Ing. Pavel Racocha, MIA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (dnešní Fakultu financí a účetnictví) a Kolumbijskou univerzitu v New Yorku se specializací na mezinárodní vztahy a řízení hospodářských politik. Od roku 1991 pracoval v České národní bance, kde byl u zrodu bankovního dohledu a u počátků bankovní regulace v České republice. V letech 1996–1997 působil ve Světové bance ve Washingtonu v oblasti rozvoje finančního trhu v členských zemích. I v pozdějších letech se příležitostně podílel na práci Mezinárodního měnového fondu v oblasti rozvoje finančního trhu.

V letech 1999–2005 byl členem bankovní rady ČNB. Od roku 2005 do roku 2014 působil v interním auditu skupiny Société Générale, nejprve s odpovědností za Komerční banku a od roku 2010 za všechny společnosti skupiny SG v devíti zemích regionu střední Evropy. V letech 2014 až 2022 byl předsedou představenstva a výkonným ředitelem KB Penzijní společnosti, a.s. Byl členem Výboru evropských bankovních supervizor, Výboru pro bankovní dohled v Evropské centrální bance, řady pracovních skupin při Bazilejském výboru pro bankovní dohled. Od roku 2008 do 2014 byl předsedou Komise pro interní audit České bankovní asociace.

V letech 2012–2014 byl členem Rady Českého institutu interních auditorů. V letech 2013-2021 působil v kontrolní komisi Institutu členů správních orgánů (CIoD).  a V letech 2015-2022 byl viceprezidentem Asociace penzijních společností. V květnu 2017 byl jmenován členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem a následně byl zvolen prezidentem Rady. Je členem Správní rady Akademie múzických umění v Praze a vědecké rady FFÚ VŠE.

Mgr. Petr Gavlas

Patří k odborníkům v oblasti regulace a dohledu finančního, resp. kapitálového trhu. Od r. 2004 působil

v Komisi pro cenné papíry a od r. 2006 v České národní bance v oblasti regulace finančního trhu a

mezinárodní spolupráce, včetně zastupování České národní banky v stálém výboru Evropského orgánu

pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro po-obchodní infrastrukturu. Od roku 2020 působí jako vedoucí

útvaru, v jehož působnosti je příprava a implementace právních předpisů a dalších regulatorních výstupů týkajících se podnikání na finančním trhu ČR a dohledu nad ním, mimo jiné též v oblasti požadavků na transparentnost emitentů a pravidel proti zneužití trhů. Od roku 2022 působí také jako zástupce ředitele odboru regulace finančního trhu II.

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Odborník v oboru finančního práva a daňového práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě a od 1. 12. 2012 do 31. 1. 2022 zastávala funkci vedoucí Katedry finančního práva a finanční vědy. V letech 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. Od 1. ledna 2022 je ombudsmankou skupiny Komerční banky.

V současnosti je členkou vědecké rady Právnické fakulty UK v Praze, vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, vědecké rady Národního technického muzea v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, členkou několika redakčních rad, jako např. časopisu AUC IURIDICA, Pojistných rozprav, Daně a finance, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a v letech 2016-2020 předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, členkou Etického výboru České asociace pojišťoven, v letech 2016-2021 členkou kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců jako přísedící a místopředsedkyní správní rady Nadace nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc.

Dlouhodobě pracoval na Katedře manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, v letech 1991–2014 jako vedoucí katedry. Dále působil jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, jako předseda Akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a Fakulty strojní ČVUT v Praze a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN).

Významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí – zejména při zpracování projektů manažerského řízení či jejich částí v řadě podniků. Významně se angažuje v oblasti profesního vzdělávání účetních a finančních pracovníků. Od roku 1998 do roku 2017 působil na Komoře jako člen Výkonného výboru a předseda Výboru pro auditorské zkoušky, od roku 1997 na Svazu účetních – jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání, od roku 2013 na Radě pro veřejný dohled nad auditem – jako člen Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Patří k odborníkům v oblasti kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace.

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Od roku 1990 působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde mezi lety 2000–2003 a 2006–2014 zastával funkci proděkana pro vědu a doktorské studium. Od dubna 2014 byl prorektorem pro vědu a výzkum VŠE. Od dubna 2022 je děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Byl členem oborové komise GA ČR pro společenské vědy, členem prezídia Komise pro cenné papíry a členem rozkladové komise České národní banky. V současnosti je členem vědecké rady VŠE, vědecké rady Fakulty managementu VŠE a předsedou vědecké Rady Fakulty financí a účetnictví VŠE a také ediční rady časopisu Prague Economic Papers.

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (Národohospodářské fakulty oboru Ekonomické informace a kontrola). Pracovně působil 13 let ve společnosti EZ-Praha jako ředitel odboru ekonomických informací a analýz. Následně pracoval ve státní správě jako ředitel odboru ekonomických informací a analýz na FMEP, FMHSE a jako ředitel odboru privatizace na MPO ČR. V České spořitelně působí od roku 1993, kde původně pracoval jako ředitel úseku kapitálových investic. Ředitelem úseku interního auditu České spořitelny, a.s., byl od roku 1994 do roku 2016. Nyní působí jako poradce.

Je jedním ze zakladatelů auditorské profese v ČR. V letech 1989–1993 zastával funkci prezidenta Unie auditorů jako předchůdce Komory. Po vzniku Komory auditorů ČR vykonával do roku 1997 funkci viceprezidenta. Na rozvoji profese interního auditu v ČR se v letech 1998–2002 intenzivně podílel z pozice prezidenta Českého institutu interních auditorů. V oblasti rozvoje profese IA úzce spolupracuje s mezinárodním institutem – The Institute of Internal Auditors (IIA). V současné době je členem čestného prezidia ČIIA a členem IIA.