CZ

CEAOB

Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB)

Spolupráce mezi příslušnými orgány v členských státech Evropské unie je realizována v rámci výboru CEAOB. Ten se schází v pravidelných intervalech a v případě potřeby také na žádost Komise nebo některého členského státu. Zástupci Rady se účastní také jednání pracovních skupin. Jednotlivé úkoly výboru CEAOB jsou uvedeny v článku 30 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Výbor CEAOB je přímým nástupcem European Group of Auditor Oversight Bodies (EGAOB). Jednotlivé pracovní skupiny převzaly také agendu dřívější European Audit Inspection Group (EAIG), a to včetně projektu společné Evropské databáze inspekčních zjištění a vývoje metodiky kontrol (tzv. CAIM).

Organizační struktura CEAOB a podskupin

Sub-groups

CEAOB Equivalence and adequacy sub-group: Terms of reference 2019

https://ec.europa.eu/info/files/ceaob-subgroups-2019-equivalence-terms_en

CEAOB International auditing standards sub-group: Work plan 2019

https://ec.europa.eu/info/files/ceaob-subgroups-2019-auditing-work-plan_en

CEAOB Enforcement sub-group: Work plan 2019

https://ec.europa.eu/info/files/ceaob-subgroups-2019-enforcement-work-plan_en

CEAOB Inspections sub-group: Work plan 2019

https://ec.europa.eu/info/files/ceaob-subgroups-2019-inspections-work-plan_en

CEAOB Market monitoring sub-group: Work plan 2019

https://ec.europa.eu/info/files/ceaob-subgroups-2019-monitoring-work-plan_en

Povinnosti Rady podle nařízení

K povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výboru pro audit, vypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.

Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

První zpráva o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu byla Radou zpracována a předložena 17. června 2016.

Druhá zpráva by měla být zpracována a předložena 17. června 2019.