CZ

  • Dne 20. 9. 2018 se v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu konala konference zaměřena na problematiku Corporate Governance v českém prostředí pohledem externího a interního auditu, kterou pořádala Rada pro veřejný dohled nad auditem společně s Českým institutem interních auditorů, Komorou auditorů ČR, Ministerstvem financí ČR a Nejvyšším kontrolním úřadem. Konference mimo jiné seznámila účastníky s Kodexem správy a řízení společností v ČR, který reflektuje aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společnosti a nahrazuje Kodex vydaný v roce 2004. Při prezentacích se vystřídal zástupce společnosti PricewaterhouseCoopers Ing. Petr Kříž, náměstek ministra financí ČR Mgr. Ondřej Landa, prezident Českého Institutu interní auditorů Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA, místostarosta MČ Praha 7 Pavel Vyhnánek, M.A a výkonná ředitelka Czech Institute of Directors (CIoD) Ing. Monika Zahálková Za kontrolní oddělení Rady pro veřejný dohled nad auditem vystoupila s prezentací na téma „Veřejný dohled nad auditem: Systém zajištění kvality auditu - výsledky kontrolní činnosti RVDA" Ing. Jana Švenková.
  • Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 proběhla v Brně národní konference ČIIA na téma „Inovace a regulace v interním auditu". Této konference se účastnili i dva zástupci Rady, kteří vystoupili v sekci A – interní audit a regulace s tématy věnovanými výborům pro audit, a to se zaměřením na: Zkušenosti s fungováním výborů pro audit a vyhodnocení zpráv o činnosti těchto výborů, které byly Radě v roce 2017 zaslány výbory pro audit subjektů veřejného zájmu i subjektů s majetkovou účastí státu.
  • Dne 5. října 2017 proběhl v Brně seminář na téma „Kudy kam labyrintem auditu" organizovaný společně Nejvyšším správním soudem a Radou. Jednotlivá vystoupení zástupců dohledového orgánu i profesní samosprávy byla zaměřena nejen na problematiku aktuální právní regulace auditu, ale také na osvětlení základních principů a východisek, z nichž vychází (či by měla vycházet) práce každého auditora. Prostor byl věnován kritickému zhodnocení evropské reformy auditu, vztahu samosprávy a dohledu, včetně nového kompetenčního rámce po novele 299/2016 Sb., i problematice organizačního zajištění systému kontroly kvality a následného sankcionování. Cílem bylo zdůraznit veřejný zájem na řádném výkonu auditorské činnosti a s tím související nutnost preventivního působení obou orgánů jak v rovině kontrolní, tak sankční.
  • V prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu se dne 18. ledna. 2017 konala konference na téma "Výbory pro audit", kterou pořádal Český institut interních auditorů, Komora, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a Rada. Zástupce Rady vystoupil s prezentací na téma „Publikace vydané Radou".
  • Dne 23. 11. 2016 se v Kongresovém centru České národní banky konal seminář na téma "Nové pojetí zprávy auditora", který pořádala společně Rada pro veřejný dohled nad auditem, Komora auditorů ČR a Česká národní banka. Vystupoval mimo jiné zástupce Financial Reporting Council James Ferris, prezident FEE Ing. Petr Kříž a zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů ČR.

Lektorská činnost
V průběhu roku 2017 působili zaměstnanci Rady a zástupci orgánů Rady jako lektoři a přednášeli např. pro Komoru. Hlavními tématy přednášek byla oblast metodiky auditu, subjektů veřejného zájmu, zákona o auditorech a finančního účetnictví účetních jednotek ve veřejném sektoru.